Ogłoszenie-mały grant

28 kwietnia 2021

Prezydent Miasta Stargard informuje, że zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1057 t.j.) Stowarzyszenie „Omne Verbum”, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Święto Kwiatów i Książek.

Komunikat

Karta oferty

Oferta realizacji zadania