Prezydent Miasta Stargard ogłasza listę kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022 – 2025.

19 sierpnia 2022

Działając na podstawie uchwały Nr XLll/483/1 O Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 czerwca 201 O r. w sprawie trybu powoływania członków
oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie Szczecińskim, zmienionej uchwałą Nr XV/177/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. Prezydent Miasta Stargard ogłasza listę kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022 – 2025. W związku z tym, iż w wyniku przeprowadzonego naboru zgłosiło się 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych, co zgodnie z§ 4 pkt 3 wyżej wymienionej uchwały stanowi
wymaganą liczbę członków, odstępuje się od przeprowadzenia głosowania.

Lista kandydatów