Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 180/2022- Konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w dziedzinie kultury

7 lipca 2022

Zarządzenie PM nr 180/2022 z dnia 05.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Stargard w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie PM