Aktualności: Sprawy urzędowe

7 kwietnia idziemy na wybory

19 marca 2024

W niedzielę (7.04.) w całym kraju odbędą się wybory samorządowe. Polacy wybiorą radnych rad miejskich i powiatu, sejmików wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Stargardzianie będą głosować w 34 komisjach wyborczych od 7:00 do 21:00. Warto przypomnieć sobie zasady i zapoznać się z ewentualnymi zmianami. Udział w wyborach samorządowych to ważna sprawa. Przedstawiciele władz samorządowych są najbliżej naszych codziennych spraw i bezpośrednio wpływają na otoczenie, w którym żyjemy.

Głosowanie w wyborach do jednostek samorządu terytorialnego odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mieszkańcy mogą głosować pod warunkiem, że są ujęci w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Każdy głosuje w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania, za wyjątkiem osób przebywających w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

1. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania

W stałym obwodzie głosowania zostanie ujęty:

  • wyborca zameldowany na pobyt stały, który nie składał wniosku o zmianę miejsca głosowania oraz
  • wyborca ujęty na własny wniosek w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców;

Osoby stale zamieszkujące na terenie Stargardu bez zameldowania na pobyt stały (w tym z meldunkiem czasowym) lub mieszkające pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania chcące wziąć udział w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca zamieszkania powinny złożyć wniosek o dopisanie do Centralnego Rejestru Wyborców.

Przed wydaniem decyzji Urząd jest obowiązany ustalić, czy wnioskodawca stale zamieszkuje pod adresem wskazanym we wniosku. Wyborca, który zmienił miejsce głosowania zostanie  z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty.

Mieszkańcy Stargardu wnioski składają w Ratuszu, ul. Rynek Staromiejski 1, pokój nr 1. Termin rozpatrzenia wniosku – 5 dni.

2. Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej mogą głosować w wyborach do rady miejskiej (rady gminy) oraz w wyborach prezydenta miasta (wójta gminy) pod warunkiem, że są ujęci w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Ujęcie w CRW następuje na wniosek wyborcy złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania.

Mieszkańcy Stargardu wnioski składają w Ratuszu, ul. Rynek Staromiejski 1, pokój nr 1. Termin rozpatrzenia wniosku – 5 dni.

GDZIE GŁOSOWAĆ? SĄ ZMIANY

Zmianie uległy siedziby niektórych obwodowych komisji wyborczych. Wyborcy, którzy dotychczas głosowali w wymienionych lokalach, teraz w celu głosowania udadzą się w inne miejsce:

OKW Nr 18: była Szkoła Podstawowa nr 3 ul. B. Limanowskiego 7-9 –> jest Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Brzozowa 26

OKW Nr 32: był Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Armii Krajowej 1 (budynek szkoły podstawowej) –> jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. J. Twardowskiego 2 (budynek nowego przedszkola).

Na grafikach poniżej znajdują się tabele z wszystkimi numerami i granicami obwodów głosowania. Żeby je powiększyć, wystarczy kliknąć lub pobrać na swoje urządzenie.

GŁOSOWANIE W LOKALU DOSTOSOWANYM DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Wyborca z niepełnosprawnościami może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W tym celu powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.

W wyborach samorządowych wniosek o zmianę miejsca głosowania może dotyczyć wyłącznie lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami położonego w okręgu wyborczym właściwym dla adresu, pod którym wyborca ujęty jest w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Jedynie w przypadku gdy w tym okręgu wyborczym nie ma takiego lokalu wyborczego, wniosek może dotyczyć lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami położonego w innym okręgu wyborczym.

Wniosek należy złożyć do 4 kwietnia 2024 r. Wniosek składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Mieszkańcy Stargardu wnioski składają w Ratuszu, ul. Rynek Staromiejski 1, pokój nr 1.

WAŻNE! Po złożeniu wniosku o zmianę lokalu wyborczego wyborca zostanie skreślony ze spisu w stałym obwodzie głosowania.

Osoby z niepełnosprawnościami oraz mające problemy z poruszaniem się mogą w dniu wyborów skorzystać z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Szczegóły tutaj. Inne opcje (dostępne również dla seniorów) to głosowanie przez pełnomocnika lub głosowanie korespondencyjne – więcej informacji tutaj.

Grafika: gov.pl