Aktualności: Sprawy urzędowe

Wybory – głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika

19 marca 2024

Warto wiedzieć, że wyborcy z niepełnosprawnościami i seniorzy mogą głosować w wyborach korespondencyjnie lub za pośrednictwem pełnomocnika. Trzeba jednak pamiętać, żeby odpowiednio wcześniej złożyć wnioski. W sprawie głosowania przez pełnomocnika dokumenty są przyjmowane w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego (ul. S. Czarnieckiego 17). Z kolei zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do Komisarza Wyborczego w Szczecinie.

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I grupy inwalidów, o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem nie może być:

1) osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2) mąż zaufania;

3) obserwator społeczny;

4) osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć:

1) tylko od jednej osoby lub

2) od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do właściwego urzędu gminy do 29 marca 2024 r. Mieszkańcy Stargardu wniosek składają w Urzędzie Miejskim w Stargardzie (ul. S. Czarnieckiego 17 – Biuro Obsługi Klienta)

Do wniosku należy dołączyć:

– pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa,

– kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, o zaliczeniu do I grupy inwalidów, o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Głosować korespondencyjnie mogą również wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Szczecinie II najpóźniej do 25 marca 2024 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do 2 kwietnia 2024 r. Wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 5 kwietnia 2024r.

O dotrzymaniu terminu decyduje otrzymanie wniosku przez właściwy organ, a nie data stempla pocztowego.

Zgłoszenia kierujemy do:

Komisarz Wyborczy w Szczecinie II

Krajowe Biuro Wyborcze

Delegatura w Szczecinie

ul. Matejki 6b

71-615 Szczecin

tel.:  91/88 77 704

Najważniejsze informacje o wyborach samorządowych, adresy obwodowych komisji wyborczych i terminy składania wniosków np. o zmianę lokalu wyborczego na lokal dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami można znaleźć tutaj.

Zdjęcie: pexels.com