Aktualności: Kultura

Nagrody dla twórców kultury

24 lutego 2020

Trwa nabór wniosków w sprawie przyznania stypendiów i nagród prezydenta Stargardu w dziedzinie kultury i sztuki. Są nowe zasady. Zgłoszenia przyjmowane będą do 28.02. (piątek).

Celem stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury i sztuki jest inspirowanie działań twórców. Chodzi o promowanie dokonań i osiągnięć w obszarze kultury  i sztuki oraz troskę o rozwój uzdolnień i zainteresowań artystycznych.

Od 2020 r. obowiązuje uchwała nr XIII/155/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z 17 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 357)  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów i nagród Prezydenta Miasta Stargard w dziedzinie kultury i sztuki.

STYPENDIA – sprzyjają rozwojowi uzdolnień młodych ludzi oraz mobilizują ich do dalszej pracy. Mają charakter indywidualny i przyznawane są na realizację programu stypendium osobom wyróżniającym się talentem i osiągnięciami artystycznymi

1. Stypendia przyznawane są z inicjatywy Prezydenta Miasta lub na wniosek:

– osoby ubiegającej się o stypendium – pod warunkiem dołączenia do wniosku listy poparcia zawierającej co najmniej 30 podpisów mieszkańców miasta;

– instytucji, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów prawnych działających w obszarze kultury i sztuki na terenie miasta Stargard;

– placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych;

– szkół artystycznych;

– Młodzieżowego Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Stargard;

– mieszkańców Stargardu – pod warunkiem dołączenia do wniosku listy poparcia zawierającej co najmniej 30 podpisów mieszkańców miasta.

Każdy wnioskodawca może złożyć maksymalnie trzy wnioski o przyznanie stypendiów.

2. Stypendium otrzymać może osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

– zamieszkuje lub kształci się na terenie Stargardu;

– podjęła lub kontynuuje edukację artystyczną, studia, staż, itp.;

– posiada udokumentowane osiągnięcia w reprezentowanej przez siebie dziedzinie sztuki, tj. osiągnęła w roku, w którym składany jest wniosek, znaczące wyniki w przeglądach, konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach artystycznych i tym podobnych wydarzeniach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, reprezentując i promując Stargard;

– aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Stargardu, prezentuje swoje umiejętności oraz dokonania artystyczne, tj. bierze udział w koncertach, wystawach, wieczorach autorskich itp.;

– będzie realizowała w roku, na który przyznane jest stypendium, program stypendium obejmujący między innymi doskonalenie umiejętności artystycznych i twórczych oraz ich prezentację, czynny udział w ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursach, festiwalach, przeglądach lub projektach kulturalnych odbywających się poza Stargardem, w tym także realizację działań skierowanych do mieszkańców miasta;

– nie ukończyła 26 lat.

3. Stypendia mają formę finansową i przyznawane są raz w roku, na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium uzależniona jest od rangi osiągnięć kandydata i wynosi od 250 zł brutto do 550 zł brutto.

Na wnioski czekamy do 28 lutego 2020 r. To przepisy przejściowe, które obowiązują tylko w tym roku. W kolejnych latach wnioski o stypendia i nagrody będzie można składać do  31 stycznia.

NAGRODY – przyznawane są za wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.

1. Nagrody przyznawane są z inicjatywy Prezydenta Miasta lub na wniosek:

– osoby lub podmiotu ubiegającego się o nagrodę pod warunkiem, że do wniosku załączona będzie lista poparcia zawierająca co najmniej 30 podpisów mieszkańców miasta;

– co najmniej 3 radnych Rady Miejskiej w Stargardzie lub klubu radnych Rady Miejskiej;

– instytucji, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów prawnych działających w obszarze kultury na terenie Stargardu;

– mieszkańców Stargardu pod warunkiem dołączenia do wniosku listy poparcia zawierającej co najmniej 30 podpisów mieszkańców miasta;

– co najmniej 3 laureatów nagrody w dziedzinie kultury z lat ubiegłych;

– placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych;

– szkół artystycznych;

– Młodzieżowego Zespołu Doradczego.

2. Nagrody mogą otrzymać:

– osoby fizyczne, które nie ukończyły 15. roku życia, zamieszkują lub kształcą się na terenie Stargardu;

–  osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, zamieszkują, kształcą się lub pracują na terenie Stargardu lub prowadzą działalność w obszarze kultury na terenie Stargardu,

– osoby prawne i organizacje pozarządowe mające swoją siedzibę na terenie miasta Stargard i działające na rzecz jego mieszkańców w obszarze kultury i sztuki lub ochrony dziedzictwa kulturowego.

Kategorie nagród:

Młody Artysta – nagroda przyznawana osobie, która nie ukończyła 15. roku życia i uzyskała, w roku poprzedzającym składany wniosek, czołowe miejsca w konkursach, przeglądach, festiwalach artystycznych itp. o zasięgu co najmniej wojewódzkim; przyznawana jest okolicznościowa statuetka, nagród może być kilka;

Artysta/Twórca – nagroda przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej (muzycznej, plastycznej, teatralnej, fotograficznej, filmowej, itp.) za dorobek artystyczny o istotnym znaczeniu (m.in. nagrody w konkursach, przeglądach, festiwalach), stworzenie wybitnego dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji; przyznawana jest jedna nagroda w wysokości 7 000 zł i okolicznościowa statuetka;

Kreator Kultury – nagroda przyznawana za osiągnięcia w zakresie upowszechniania i popularyzacji kultury i sztuki (m.in. kreowanie innowacyjnych projektów kulturalnych i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i inicjatyw służących rozwojowi życia kulturalnego w Stargardzie) lub upowszechnianie i promowanie działalności artystycznej lub realizację działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego; przyznawana jest jedna nagroda w wysokości 7 000 zł i okolicznościowa statuetka;

Ambasador Kultury Stargardu – nagroda przyznawana artystom i twórcom, którzy urodzili się lub pochodzą ze Stargardu, obecnie mieszkają w różnych miejscach Polski i świata i tam z sukcesem realizują działania artystyczne; przyznawana jest jedna nagroda honorowa, a jej laureat otrzymuje okolicznościową statuetkę;

Wydarzenie kulturalne roku – nagroda przyznawana za organizację w roku poprzedzającym przyznanie nagrody ważnego dla rozwoju kultury Stargardu przedsięwzięcia artystycznego i kulturalnego, które zrealizowane było na terenie Stargardu i dedykowane jego mieszkańcom, ponadto nie było wydarzeniem komercyjnym; przyznawana  jest jedna nagroda  honorowa, a jej laureat otrzymuje okolicznościową statuetkę;

Nagroda okolicznościowa:

a) nagroda przyznawana w związku z okrągłym jubileuszem co najmniej 25-lecia pracy artystycznej lub działalności na rzecz upowszechniania kultury i sztuki,

b) nagroda za całokształt pracy przyznawana jako uhonorowanie i podsumowanie co najmniej 35-letniej działalności artystycznej lub pracy na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, przyznawana jest jedna nagroda w wysokości 7 000 zł i okolicznościowa statuetka.

Na wnioski czekamy do 28 lutego 2020 r. To przepisy przejściowe, które obowiązują tylko w tym roku. W kolejnych latach wnioski o stypendia i nagrody będzie można składać do  31 stycznia.

W załącznikach znajdują się wzory wszystkich wniosków, a także treść uchwały i regulamin przyznawania nagród. Zgłoszenia należy przesłać pocztą lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, ul. S. Czarnieckiego 17.

Zdjęcie: Tadeusz Surma/archiwum

Wniosek o przyznanie nagrody

Wniosek o przyznanie stypendium

Lista poparcia wniosku

Uchwała – stypendium i nagrody

Regulamin