Przebudowa i remont Młodzieżowego Domu Kultury im. Mariusza Zaruskiego

PRNSS-UE-EFRR

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjentem pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6 – Rozwój Funkcji Metropolitalnych, Działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym, Poddziałanie 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym jest Gmina Miasto Stargard Szczeciński.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności kulturalnej na obszarze SOM i wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno– gospodarczy regionu. Realizacja inwestycji, a w szczególności zaplanowanych w jej ramach prac remontowych i przebudowy oraz aranżacji przyczyni się do poprawy stanu technicznego zabytkowego obiektu, a tym samym do zwiększenia atrakcyjności obiektu, jego funkcjonalności i dostępności.

Planowane prace budowlane obejmują:

Renowację obiektu (zarówno elewacji jak i wnętrza)
Modernizację instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej, c.o., wentylacji oraz systemu przeciwpożarowego
Poprawę układu funkcjonalnego wnętrza
Aranżację wnętrza
Oświetlenie zewnętrzne zabytkowego obiektu
Zakup i montaż schodołazu ( dla osób niepełnosprawnych)
Zagospodarowanie terenu wokół obiektu

Budżet zadania : 5 924 450,43  zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 5 774 888,84  zł

Poziom dofinansowania: 75%

Kwota dofinansowania: 4 331 166,63 zł