Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania jest instytucją prowadzącą długofalową politykę edukacyjną w zakresie procesów integracyjnych Polski z Unią Europejską, funduszy pomocowych oraz przedsięwzięć integrujących społeczności lokalne w ramach współpracy transgranicznej poprzez działania takie jak poszukiwanie oraz pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania zadań, w tym również organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dla wnioskodawców, podejmowanie działań na rzecz promocji gmin i miast członkowskich Stowarzyszenia, obsługę finansowa i merytoryczna programów Polsko –  Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz organizację szkoleń dla organizatorów i opiekunów wymiany, kształcenie w zakresie problematyki Unii Europejskiej, pomoc w nawiązywaniu i rozwoju kontaktów, współpracę w strukturach Prezydium i rady Euroregionu Pomerania.

Celami działania Stowarzyszenia są wspieranie i rozwijanie samorządności gmin, reprezentowanie interesów gmin, wspomaganie współpracy między gminami, pomaganie gminom w ich codziennej działalności, informowanie społeczności lokalnych o idei integracji europejskiej, koordynowanie i wspieranie współpracy przygranicznej w regionie.

Statut Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania