Budowle ochronne dla ludności na terenie Stargardu

Budowle ochronne

Przez budowlę ochronną należy rozumieć pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych do ochrony osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed skutkami działań zbrojnych, ekstremalnych zjawisk pogodowych, katastrof ekologicznych, przemysłowych lub innych zagrożeń.

Wyróżnia się budowle ochronne całkowicie zagłębione w ziemi (zbudowane metodą wykopową lub rzadziej drążone w ziemi metodą górniczą), częściowo zagłębione w ziemi oraz naziemne (współcześnie rzadko stosowane). Najlepszą ochronę przed czynnikami rażenia zapewnia całkowite zagłębienie budowli w ziemi lub obsypanie gruntem.

Budowle ochronne dzielą się na schrony i ukrycia.

Schron – jest budowlą ochronną o obudowie konstrukcyjnie zamkniętej, hermetycznej, zapewniającej ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi ze wszystkich stron. Takich budowli w Stargardzie nie ma.

Ukrycie– jest budowlą ochronną niehermetyczną, wyposażoną w najprostsze instalacje, zapewniającą ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub
innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi z określo­nych stron. Ukrycia zabezpieczają głównie przed promieniowaniem przenikliwym z opadu radioaktywnego, przy zapewnieniu współczynnika osłabienia promieniowania przeni­kliwego K ≥ 100, zapewniające również ochronę przed konwencjonalnymi środkami rażenia, w szczególności odłamkami bomb i pocisków oraz zagruzowaniem.

Ukrycia (schronienia) doraźne– doraźnie przygotowane piwnice budynków, garaże podziemne, tunele kolejowe, podziemne przejścia komunikacyjne, o ile pozwala na to ich konstrukcja. W celu zwiększenia stopnia ochrony, wrażliwe miejsca, np. strefę wejściową czy okna zabezpiecza się przy użyciu worków z piaskiem lub innych osłon, a zbędne otwory zamurowuje.

Naturalnymi ukryciami wynikającymi z ukształtowania terenu są wąwozy, rowy, obwałowania i inne przeszkody terenowe zapewniające osłonę przed założonymi czynnikami rażenia (np. ogniem broni maszynowej, odłamkami, podmuchem fali uderzeniowej) z określonych kierunków. Ukrycia to również okopy i ziemianki.

Więcej informacji na temat budowli ochronnych znajduje się na stronie: http://schrony.edu.pl/

Gdzie się ukryć przed zagrożeniem gdy w pobliżu nie ma schronu?

W tym zakresie pomocne wskazówki oferuje opublikowany w kwietniu 2022 r. poradnik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa pt. „Bądź gotowy– poradnik na czas kryzysu i wojny”.

https://​www.​gov.​pl/​web/​rcb/​badz-​gotowy–​poradnik-​na-​czas-​kryzysu-​i-​wojny

Trzeba pamiętać, że w razie zagrożenia każde pomieszczenie podziemne oferuje większą ochronę niż obiekty naziemne. Warto więc ukryć się np. w garażu pod budynkiem czy piwnicy. W pomieszczeniu należy wybrać miejsce z dala od okien i drzwi. Jeżeli istnieje zagrożenie promieniowaniem, poradnik RCB udziela następującej rady:

Aby ochronić się przed promieniowaniem warto ukryć się w piwnicy lub pomieszczeniu z możliwie grubymi ścianami– każdy centymetr dodatkowej ochrony powoduje, że promieniowanie słabnie.

W trakcie ewakuacji należy zwracać uwagę na otoczenie i omijać obiekty, które mają szansę stać się celem ataku. To m.​in.:

obiekty wojskowe,
elektrownie,
sieci przesyłu gazu,
wieże telefoniczne,
mosty i wiadukty.

W razie potrzeby nadające się do tego budynki mogą zostać przystosowane do pełnienia funkcji ochronnej.

APLIKACJA – schrony.straz.gov.pl

                                                                                                                                                                      W 2022 r. Państwowa Straż Pożarna dokonała inwentaryzacji: schronów, ukryć i miejsc schronienia. Inwentaryzacji zostały poddane wszystkie pomieszczenia, które należą do instytucji państwowych, samorządowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz te należące do podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność pożytku publicznego, oprócz budynków prywatnych. Aktualną lokalizację tych miejsc można szybko sprawdzić za pośrednictwem darmowej aplikacji dostępnej w przeglądarce internetowej pod adresem: http://schrony.straz.gov.pl, działającej zarówno na komputerach stacjonarnych, laptopach, jak i urządzeniach mobilnych. Aplikacja ma formę interaktywnej mapy, pozwala na łatwe i intuicyjne wyszukiwanie najbliższego miejsca schronienia w podziale na kategorie – miejsca doraźnego schronienia, ukrycia i schrony.

                                                                                                                                                                  Przygotowanie mieszkania (pokoju, piwnicy) do ochrony przed skażeniami i zakażeniami

Na wypadek alarmu o skażeniach lub uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami i zakażeniami każda rodzina powinna mieć tak przygotowaną piwnicę, pokój lub mieszkanie, aby stanowić one mogły ochronę przed oddziaływaniem na organizm ludzki opadu substancji promieniotwórczych, środków trujących i niebezpiecznych dla zdrowia środków biologicznych.

Przystosowując na takie ukrycie mieszkanie (piwnicę, pokój) należy mieć na uwadze to, że jego podstawową cechą powinna być hermetyczność (szczelność) i możliwość zapewnienia w miarę potrzeby najprostszej wentylacji. Do pomieszczeń uszczelnionych zalicza się piwnice lub pokoje znajdujące się nad powierzchnią ziemi, które mają pozatykane wszystkie otwory łączące je z atmosferą, a ściany i stropy zostały odpowiednio zabezpieczone przed działaniem pyłów promieniotwórczych.

W RAZIE POTRZEBY NALEŻY WYKONAĆ NASTĘPUJĄCE PRACE:

– Uszczelnić okna odpo­wiednią taśmą lub watą (podobnie jak robi się to na zimę), a nawet okleić paskiem papieru (taśmą samoprzylepną).
– Uszczelnić wszystkie drzwi i futryny. Drzwi zewnętrzne obić kocem lub wojłokiem (filcem) i w odległości 1-1,5 m zawiesić zasłonę z koca (kołdry), aby stwo­rzyć „śluzę”.
– Uszczelnić dokładnie wszystkie szpary, szczeliny, otwory kominowe, miejsca, w których przechodzą przewody wodociągowe, centralnego ogrzewania,
kanalizacji itp.
– Zakleić szczelnie papierem kratki wentylacyjne, ale tak, by w razie potrzeby zapewnić wentylację pomieszczenia. Samoczynną dobrą wentylację mogą zapewnić otwory: nawiewny i wywiewny. Otwór wywiewny powinien być usytuowany 1,5-2 m nad otworem nawiewnym.
– W przewodzie nawiewnym można umieścić prosty filtr przeciwpyłowy– ramkę z rozpiętą wielowarstwową gazą, a poniżej specjalną kieszeń na zbieranie cząstek pyłu opadającego z filtra (gazy).
– Podwyższać walory ochronne ukrycia, jeżeli jest ono na parterze lub w piwnicy. Można wtedy wykonać obsypkę ziemią wokół zewnętrznych ścian budynku oraz zabudować lub osłonić workami z piaskiem otwory okienne, nie używane otwory drzwiowe itp.

W PRZYGOTOWANYM MIESZKANIU POWINNY TAKŻE BYĆ:

  • odpowiedni zapas wody pitnej, żywności, przedmioty pierwszej potrzeby, worek plastikowy na odpadki;
  •  lekarstwa dla chorych, apteczka domowa, środki dezynfekcyjne, zapasowe oświetlenie, bateryjny odbiornik radiowy itp.;
  • sprzęt gaśniczy (np. gaśnica, koc, wiadro, piasek, łopata itp.);
  • niezbędne przedmioty osobistego użytku.

Pamiętać należy o przygotowaniu oświetlenia zastępczego. Zalecane jest oświetlenie elektryczne (bateryjne, akumulatorowe).Lampy naftowe i świece, paląc się, zużywają dużo tlenu oraz zanieczyszczają powietrze dwutlenkiem węgla, dlatego ich używanie jest niewskazane.

Również nie wszystkie rodzaje gaśnic nadają się do użycia w ukryciach. np. gaśnica halonowa wprowadza do atmosfery halon, który przy wdychaniu wykazuje szkodliwe działanie dla zdrowia, gaśnica śniegowa natomiast wprowadza do atmosfery bardzo dużo dwutlenku węgla. Z tego względu do gaszenia należy używać wody, koców gaśniczych, piasku (ziemi), a jeżeli gaśnic to pianowych lub wodnych.

W sytuacji zagrożenia w Stargardzie mieszkańcy będą mogli skorzystać z doraźnych ukryć, czyli obiektów zapewniających podstawową ochronę (głównie przed pociskami, odłamkami i spadającym gruzem)
UWAGA: za stan techniczny tych obiektów odpowiada zarządca terenu, na którym znajduje się ukrycie.

Zasady postępowania w przypadku alarmu powietrznego w Stargardzie

  1. Po usłyszeniu syren alarmowych mieszkańcy miasta bądź osoby przebywające gościnnie w mieście winny ukryć się w pomieszczeniach do tego przygotowanych bądź spełniających przybliżone wymogi ochronne (wzmocnione ściany, stropy, zapasowe wejście/wyjście)– w pierwszej kolejności w kondygnacji piwnicznej własnego mieszkania, domu bądź zamieszkiwanego lub sąsiedniego bloku mieszkalnego.
  2. W przypadku braku miejsc bądź możliwości schronienia w kondygnacji piwnicznej mieszkania, domu czy własnego bądź sąsiadujących bloków mieszkalnych – mieszkańcy miasta udają się do najbliższego ukrycia doraźnego przygotowania, tj. publicznego jak również niepublicznego obiektu ochronnego (garaże, parkingi inne powierzchnie użytkowe) usytuowane w kondygnacjach podziemnych bądź obniżonych.

UWAGA !

Przewidując możliwość ewakuacji (konieczność schronienia w takim czy innym obiekcie ochronnym) należy się właściwie do tego przygotować. Właściwą ocenę skali zagrożenia oraz optymalne przygotowanie do ewakuacji lub schronienia przedstawiają poradniki, broszury i opracowania zawarte na stronie miasta: „Stargard Oficjalna Strona Miasta” – zakładka „Dla Mieszkańca”, zakładka „Bezpieczeństwo Ludności”.

Znajdziesz tam:
1. „Poradnik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na czas kryzysu i wojny” z materiałami wideo
2. „Regionalny System Ostrzegania”
3. „Sygnalizacja Alarmowania”