Zgromadzenia

Zakres sprawy

Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

Wymagane dokumenty

  1. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
  2. Zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia.
  3. Pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego, w przypadku gdy funkcję przewodniczącego nie pełni organizator zgromadzenia.
  4. Do wglądu:
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  • dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizator wnosi zawiadomienie o zgromadzeniu.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Nie pobiera się.

Termin

Organizator zgromadzenia zawiadamia Prezydenta Miasta Stargard o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Decyzję o zakazie zgromadzenia wydaje się nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Szczecinie w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.

Inne informacje uzupełniające

Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.

Osoba do kontaktu

Grzegorz Szulc – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, tel. 91 577 08 17

Załączniki​

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia