Wzory pełnomocnictw

Opłatę skarbową  w wysokości 17,00 zł  za pełnomocnictwo (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu oraz rodzeństwu) należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego lub dokonując przelewu na konto prowadzone w banku PeKaO S.A.: 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217

Pełnomocnictwa dołączone do akt sprawy przed dniem 1 stycznia 2016 r., a także ich urzędowo poświadczone odpisy oraz uwierzytelnione odpisy, uznaje się za pełnomocnictwa szczególne w rozumieniu art. 138e Ordynacji podatkowej. Wobec  powyższego pełnomocnictwa złożone w latach ubiegłych w sprawach podatku od nieruchomości traktowane będą jak pełnomocnictwa szczególne, udzielone do spraw załatwianych w 2016r.

W przypadku złożenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji przed dniem 1 stycznia 2016 r., nie ma obowiązku ponownego składania pełnomocnictwa według nowego wzoru. Wcześniejsze pełnomocnictwa zachowają moc do czasu ich wygaśnięcia lub odwołania.

Ponadto od 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy umożliwiające udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, które upoważniać będzie do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Pełnomocnictwo ogólne mocodawca będzie mógł zgłosić w formie elektronicznej do Ministra Finansów – Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. Pełnomocnictwo ogólne będzie można również zgłosić za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Składanie pełnomocnictw ogólnych (ich zmiana i odwołanie) nie będzie podlegało opłacie skarbowej.

Wzór do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Pełnomocnictwo szczególne

Pełnomocnictwo do doręczeń