Logotypy Stargardu

Logo Miasta
„Stargard pod szczęśliwą gwiazdą”

Logo Miasta „Stargard pod szczęśliwą gwiazdą”

Logo Miasta
„Stargard gwiazdozbiór gotyku”

Logo Miasta „Stargard gwiazdozbiór gotyku”

Logo Miasta
„More space for investment”

Logo Miasta „More space for investment”