Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

Kto może być Wnioskodawcą

Stypendium sportowe może być przyznane:

  • na pisemny wniosek klubu sportowego, lub stowarzyszenia kultury fizycznej zwanego dalej „Wnioskodawcą”, mającego siedzibę i działającego na terenie miasta Stargard;
  • z własnej inicjatywy Prezydenta Miasta Stargard.

Kto i co może otrzymać

 Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia następujące kryteria:

  • zamieszkuje lub kształci się na terenie Miasta Stargard;
  • uprawia dyscyplinę sportu uznaną za znaczącą dla Miasta Stargard, objętą programem Igrzysk Olimpijskich, reprezentuje barwy klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej działającego na terenie Miasta Stargard;
  • posiada status amatora – uprawia sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna i nie otrzymuje za to wynagrodzenia;
  • posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach;
  • jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem wyższej uczelni i w roku przyznawania stypendium ukończył 15 rok życia a nie ukończył 26 lat;

osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Do kiedy należy złożyć wnioski

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać do 28 lutego 2020 roku, natomiast w kolejnych latach do 31 stycznia każdego roku.

Pliki do pobrania

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

Regulamin przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych za osiągnięte wyniki sportowe