Przepisy lokalne

Jednym z zadań własnych Gminy Miasto Stargard, określonego w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jest zapewnianie lokalnego transportu zbiorowego, poprzez organizację przewozów w komunikacji miejskiej. Podmiotem realizującym to zadanie jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.
W ramach zawartych przez Gminę Miasto Stargard porozumień międzygminnych Spółka MPK Sp. z o.o. realizuje zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego również na terenie gmin: Stargard, Kobylanka, Stara Dąbrowa oraz (od września 2019 r.) Maszewo.

Realizacja tych usług oraz ich ciągłość gwarantowana jest „Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Stargardu Szczecińskiego oraz gmin, z którymi zostały zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego”, który został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/459/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w dniu 27 maja 2014 r.

Pobierz plan

Przepisy określające wysokość cen i opłat za usługi świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. reguluje Uchwała Nr XXXVII/401/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej, organizowanym przez Gminę Miasto Stargard oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2018 poz. 532), zmieniona Uchwałą Nr XLV/489/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2018 poz. 4753).

Pobierz uchwałę XXXVII/401/2017

Pobierz uchwałę XLV/489/2018

Pobierz uchwałę XII/149/2019

Pobierz uchwałę XIX/226/2020

Pobierz uchwałę XXXIV/369/2021

Pobierz uchwałę XXXVIII/399/2022

Pobierz uchwałę XLVI/464/2022

Pobierz uchwałę XLVIII/490/2023

Pobierz uchwałę XLIX/507/2023

Przystanki komunikacyjne oraz warunki i zasady korzystania z nich określa Uchwała Nr II/39/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Stargard oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2019 poz. 418) zmieniona uchwałą Nr V/74/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2019 poz. 2183).

Pobierz uchwałę II/39/2018

Pobierz uchwałę V/74/2019

Pobierz uchwałę XXVII/295/2021

Pobierz uchwałę XLII/426/2022

Usługi przewozowe dla osób niepełnosprawnych uregulowane zostały Uchwałą Nr XXXVIII/357/97 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 1997r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze środków transportowych przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wysokości opłat przewozowych, realizowanych tymi pojazdami zmieniona Uchwałą Nr XXVIII/277/2000 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 listopada 2000 roku oraz Uchwałą Nr XX/226/2004 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 maja 2004 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2004 Nr 46 poz. 881).

Pobierz uchwałę XXXVIII/357/97

Pobierz uchwałę XXVIII/277/2000