Instytucje kultury

Kultura jest jednym z obszarów uznanych za priorytetowe dla rozwoju Stargardu. Jako kluczowa dziedzina sektora kreatywnego wpływa bowiem na wzrost jakości życia mieszkańców miasta, a także promocję Stargardu.

Miasto Stargard od lat stwarza bardzo dobre warunki do rozwoju kultury. Działania samorządu w tej sferze obejmują: finansowanie działalności statutowej samorządowych instytucji kultury, wsparcie finansowe i organizacyjne dla podmiotów trzeciego sektora, inwestycje w infrastrukturę kulturalną, finansowanie lub współfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, itp.

W Stargardzie funkcjonują trzy samorządowe instytucje kultury – Stargardzkie Centrum Kultury, Książnica Stargardzka oraz Muzeum Archeologiczno-Historyczne. Każda z nich przygotowuje ciekawą ofertę przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców miasta: koncerty, wystawy, warsztaty, lekcje muzealne, spacery historyczne, seanse filmowe, spektakle teatralne, itp.

O edukację kulturalną i artystyczną naszych najmłodszych mieszkańców dbają: od lat działająca w Stargardzie Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego oraz powstała w 2018 roku Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna. Celem obu instytucji jest rozbudzanie i rozwijanie zdolności muzycznych młodych ludzi,  przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki oraz  przygotowanie najzdolniejszych uczniów do dalszego kształcenia w najlepszych uczelniach muzycznych w Polsce i poza jej granicami. Uczniowie i absolwenci PSM I i II stopnia są laureatami prestiżowych konkursów i festiwali muzycznych, uczestnikami licznych kursów mistrzowskich.

Przy Państwowej Szkole Muzycznej działa Ognisko Muzyczne, które w swojej ofercie ma naukę gry na instrumentach, zajęcia wokalne oraz zabawy w Muzycznej zerówce. Swoje pasje mogą tutaj realizować dzieci i osoby dorosłe.

W urokliwym zabytkowym obiekcie przy ul. Portowej 3 (Willa Karowów), wyremontowanym i przystosowanym do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, siedzibę swoją ma Młodzieżowy Dom Kultury – placówka oświatowo-wychowawcza – oferujący bogatą ofertę zajęć artystycznych, a także sportowych. Działają tutaj koła: taneczne, teatralne, plastyczne, pracownia rękodzieła, pracownia żeglarska, pracownia ceramiki i rzeźby, pracownia grafiki warsztatowej, nauka gry na instrumentach, pracownia techniczna, zespoły wokalne, koło realizacji dźwięku, koło szachowe, pracownia malarstwa sztalugowego, pracownia fotograficzna, koło brydża sportowego oraz Akademia Przedszkolaka.

W MDK działa od kilku lat Studio Nagrań i Realizacji Dźwięku – miejsce dedykowane muzykom, producentom, kompozytorom, wokalistom, itp. Realizuje ono profesjonalne nagrania studyjne zespołów i wokalistów również ze Stargardu, a także zapewnia kompleksową obsługę imprez kulturalnych.

Stargard od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Podmioty trzeciego sektora są ważnym partnerem w realizacji zadań własnych miasta z obszaru kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Dzięki środkom z budżetu Gminy Miasta Stargard organizowanych jest szereg przedsięwzięć, które na stałe wpisały się  w kalendarz imprez kulturalnych Stargardu (Festyn u Królowej Świata, Ukraińska Kultura w Stargardzie, Kaziuki Wileńskie, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Dozwolone do lat XIX”, Festiwal Muzyki Gospel „Stargard Gospel Days”, Poranki Muzyczne, Przegląd Pieśni Liturgicznej i Paraliturgicznej, itp.”

Nie zapominamy także o wsparciu i uhonorowaniu stargardzian działający na niwie kultury.

Co roku przyznawane są nagrody dla stargardzkich artystów, twórców i animatorów kultury za szczególne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe dotyczące szeroko pojętej działalności kulturalnej, twórczości artystycznej osób prywatnych, prawnych, instytucji i organizacji, obejmującej swym zasięgiem wszystkie dziedziny sztuki, organizowania imprez kulturalnych o wysokim poziomie artystycznym, upowszechniania kultury a w szczególności prezentacji i promocji kulturalnego dorobku miasta na forum ogólnopolskim i międzynarodowym, kształtowania świadomości i tożsamości regionalnej poprzez szeroko pojętą edukację kulturalną, prowadzenia działalności na rzecz integracji środowisk twórczych oraz animacji życia kulturalnego.

Od 2011 roku Miasto Stargard  nagradza uzdolnione artystycznie dzieci i młodzież zamieszkujące na terenie naszego miasta, przyznając stypendia i nagrody artystyczne. Jest to wyraz uznania dla młodych ludzi, którzy wykorzystując swój talent osiągają znaczące wyniki w konkursach, festiwalach, przeglądach artystycznych, promują nasze miasto i  są jego ambasadorami. Stypendia i nagrody są także formą mecenatu nad najzdolniejszą młodzieżą mieszkającą w Stargardzie i tutaj rozwijającą swoje umiejętności. Mają umożliwiać młodym artystom realizację twórczych zamierzeń i dalszy rozwój oraz motywować do  działania.

Prestiżowy, honorowy tytuł Mecenasa Kultury Stargardu to nagroda wręczana osobom fizycznym i podmiotom za znaczące wsparcie działalności artystycznej i kulturalnej, w tym także organizacji wydarzeń kulturalnych oraz działalności na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami prowadzonej przez stargardzkie instytucje kultury, organizacje pozarządowe, szkoły artystyczne i placówki oświatowo-wychowawcze.

Od 2018 roku funkcjonuje w Stargardzkim Centrum Kultury Orkiestra Camerata Stargard. Ten wyjątkowy zespół tworzą wirtuozi instrumentów – profesorowie Akademii Sztuki w Szczecinie, muzycy filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, nauczyciele w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Stargardzie, a przede wszystkim wybitni absolwenci tej szkoły i obecni jej uczniowie – osoby z niezwykłym twórczym potencjałem, wysokimi umiejętnościami i pasją do muzyki. Każdy koncert przenosi słuchaczy w magiczny świat dźwięków, daje możliwość oderwania się od codzienności, wejścia w przestrzeń pełną niezwykłych emocji  i doznań.