Stypendium Prezydenta Miasta Stargard

STYPENDIA – mają sprzyjać rozwojowi talentów młodych ludzi oraz mobilizować ich do dalszej pracy, mają charakter indywidualny i przyznawane są osobom wyróżniającym się talentem i osiągnięciami artystycznymi na realizację programu stypendium.

Kto może składać wnioski:

 • osoby ubiegające się o stypendium pod warunkiem, że do wniosku załączona będzie lista poparcia zawierająca co najmniej 30 podpisów mieszkańców miasta;
 • instytucje, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty prawne działające w obszarze kultury i sztuki na terenie miasta Stargard;
 • placówki oświatowe i oświatowo-wychowawcze;
 • szkoły artystyczne;
 • Młodzieżowy Zespól Doradczy Prezydenta Miasta Stargard;
 • mieszkańcy Stargardu, pod warunkiem dołączenia do wniosku listy poparcia zawierającej co najmniej 30 podpisów mieszkańców miasta;
 • Prezydent Miasta z własnej inicjatywy.

Każdy wnioskodawca może złożyć maksymalnie trzy wnioski o przyznanie stypendiów.

Kto może otrzymać stypendium?

Stypendium otrzymać może osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 • zamieszkuje lub kształci się na terenie miasta Stargard;
 • podjęła lub kontynuuje edukację artystyczną, studia, staż, itp.;
 • posiada udokumentowane osiągnięcia w reprezentowanej przez siebie dziedzinie sztuki, tj. osiągnęła w roku, w którym składany jest wniosek, znaczące wyniki w przeglądach, konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach artystycznych i tym podobnych wydarzeniach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, reprezentując i promując miasto Stargard;
 • aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta Stargard, prezentuje swoje umiejętności oraz dokonania artystyczne, tj. bierze udział w koncertach, wystawach, wieczorach autorskich itp.;
 • będzie realizowała w roku, na który przyznane jest stypendium, program stypendium, obejmujący między innymi doskonalenie umiejętności artystycznych i twórczych oraz ich prezentację, czynny udział w ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursach, festiwalach, przeglądach lub projektach kulturalnych odbywających się poza miastem Stargard, w tym także realizację działań skierowanych do mieszkańców miasta Stargard;
 • nie ukończyła 26 roku życia.​

Wnioski można składać do 28 lutego br. to przepisy przejściowe, które obowiązują tylko w 2020 roku w kolejnych latach wnioski  o przyznanie stypendium będzie można składać do  31 stycznia.

Wniosek o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Stargard