Zdrowie

Stargard promuje zdrowy styl życia i zachowania prozdrowotne, które wpisują się w cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020:

  1. poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa,
  2. profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi,
  3. profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa,
  4. ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki,
  5. promocja zdrowego i aktywnego starzenia się,
  6. poprawa zdrowia prokreacyjnego.

Miasto ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi, podmiotami leczniczymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi.

Podmioty te realizują zadania m.in. z obszaru szeroko pojętej profilaktyki uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, terapii, edukacji publicznej, interwencji kryzysowej.