Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Stargard.

Celem Komisji jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu, a także współdziałanie w tym zakresie z organizacjami społecznymi, zakładami pracy, Kościołem Katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz Pełnomocnikiem Zarządu Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dążąc do realizacji ww. celów, Komisja przede wszystkim inicjuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w mieście (np.: kreuje lokalną politykę wobec rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez aktywny udział w tworzeniu i opiniowaniu lokalnych aktów prawnych, prowadzi działalność wychowawczo – informacyjną, prowadzi kontrolę przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych) oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1) Przewodniczący Komisji:
– Sowa Ewa – Z-ca Prezydenta Miasta Stargard,

2) Z- ca Przewodniczącego:
– Mielowska Elżbieta – Z-ca Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Stargardzie,

3) Sekretarz Komisji:
– Modrzejewska-Pakulska Ewa – Starszy Inspektor ds. Obsługi Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Stargardzie,

4) Z- ca Sekretarza Komisji:
– Katarzyna Krukowska – Inspektor ds. Obsługi Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Stargardzie

5) Członkowie:

a) Bartkowska Elżbieta – Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw
Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
Urzędu Miejskiego w Stargardzie,

b) Dubij Wiesław – Komendant Straży Miejskiej w Stargardzie,

c) Hajduk Jarosław – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
i Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Stargardzie,

d) Kołodziejczyk Joanna – Specjalista Zespołu ds. Nieletnich i
Patologii Komendy Powiatowej Policji
w Stargardzie,

e) Kufel Joanna – Kierownik Referatu Prewencji Straży
Miejskiej w Stargardzie,

f) Kurcab-Kościańska Anna – Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Stargardzie,

g) Lewkowicz Sebastian – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Urzędu Miejskiego w Stargardzie,

h) Mazur Dorota – Z-ca Wójta Gminy Stargard,

i) Przybyłowska Kamila – Starszy Kurator Zawodowy Zespołu
Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie,

j) Smolarek Krystyna – Radna Rady Miejskiej w Stargardzie,

k) Starobrzańska Joanna – Starszy Kurator Zawodowy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie,

l) Szarlej Danuta – Pracownik Socjalny Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stargardzie.

Procedura zobowiązania do leczenia

Zakres sprawy

Postępowanie w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu

Dla kogo

Wniosek może złożyć dowolna osoba np. członek rodziny, dalecy krewni, sąsiad oraz instytucja np. zakład pracy, pomoc społeczna, policja, itp.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu

Miejsce złożenia dokumentów

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Warszawska 9A (budynek MOPS-u)
73-110 Stargard
tel. 578 45 83, 578 45 71

Opłata

Brak

Termin

Postępowanie wszczyna się 30 dni od złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 poz. 2137 ze zm.)

Osoba do kontaktu

Sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Pani Ewa Pakulska
tel. 578 45 83, 578 45 71 wew.100
email: mkrpa@mops.stargard.pl