Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie są w stanie sobie poradzić, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w godnych warunkach.

Wsparcie przyznawane jest w formie finansowej, rzeczowej oraz w formie usług. System świadczeń pomocy społecznej wspiera finansowo osoby i rodziny o niskich dochodach oraz pozbawione dochodu. Pomoc społeczna na terenie miasta realizowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie przy ul. Warszawskiej 9A.

Wsparcie pozafinansowe w postaci różnorodnych usług społecznych na zlecenie Miasta świadczą również organizacje pozarządowe.