Wsparcie środowiskowe – osoby niepełnosprawne

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A,C

ul. Limanowskiego 24
Stargard
tel.:518 279 758

czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 16.00

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu AC dla dorosłych osób przewlekle chorych psychicznie i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych prowadzony jest przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie na zlecenie Miasta w ramach środków z budżetu państwa.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką wsparcia dziennego dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących na terenie miasta Stargard, w tym:

  • osób przewlekle chorych psychicznie,
  • osób z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych (z wyjątkiem osób uzależnionych od środków psychoaktywnych).

Celem głównym funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Stargardzie jest usamodzielnienie i aktywizacja życiowa, społeczna i zawodowa jego podopiecznych w oparciu o współpracę z najbliższym środowiskiem rodzinnym oraz wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności.

Środowiskowy Dom Samopomocy typu B

ul. Brzozowa 26
Stargard
tel.:91 577 62 71

czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 – 15.00

Środowiskowy Dom Samopomocy w Stargardzie prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie na zlecenie Miasta w ramach środków z budżetu państwa.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką wsparcia dziennego dla 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie zamieszkałych na terenie miasta Stargardu, wymagających wsparcia, częściowej opieki i pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Celem ŚDS jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz ich rodzinom możliwości aktywnego życia w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji.

Do głównych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy należy zapewnienie swoim uczestnikom wsparcia i postępowania rehabilitacyjnego zmierzającego do osiągnięcia możliwie jak najpełniejszej samodzielności życiowej.

Poradnik „Rodzina z osobą niepełnosprawną”