System wychodzenia z bezdomności

Stargardzki system wychodzenia z bezdomności obejmuje obszary pomocy od profilaktyki poprzez interwencję po integrację. Zakłada wsparcie osób przy udziale instytucji i podmiotów III sektora.

W ramach profilaktyki umożliwia się skorzystanie z pomocy osobom zagrożonym eksmisją. Obszar interwencji obejmuje wsparcie osób bezdomnych poprzez pomoc doraźną (łaźnia, ogrzewalnia, noclegownia) i zapewnienie schronienia (schronisko dla osób bezdomnych oraz gminny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dla kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia). Natomiast w obszarze integracji funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej, które realizuje reintegrację społeczną i zawodową osób bezdomnych oraz mieszkalnictwo wspomagane realizowane w ramach Programu „Od Nowa”, będące etapem w dojściu do samodzielnego mieszkania.

Załącznik

Stargardzki system wychodzenia z bezdomności