Polityka mieszkaniowa Gminy Miasta Stargard do roku 2030

Polityka mieszkaniowa jest częścią polityki społecznej prowadzonej przez rząd i samorządy gminne. Zadaniem polityki mieszkaniowej jest wyrównywanie szans społecznych w dostępie do mieszkań po zbadaniu poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych poprzez określenie deficytu ilościowego i jakościowego zasobu mieszkań.

Problem braku mieszkań dobrej jakości, za dostępną cenę zakupu czy najmu stanowi istotną kwestię społeczną. Mieszkanie jest dla człowieka podstawowym dobrem, spełniającym funkcje: ekonomiczne, socjalizacyjne, społeczne. Mieszkanie decyduje o materialnych i społecznych warunkach, w których żyje człowiek. Cechy mieszkania takie jak powierzchnia czy lokalizacja tworzą ramy egzystencji jednostki, rodziny i społeczeństwa. Na mieszkania należy patrzeć w szerszej perspektywie, nie tylko jako na miejsce do życia, ale też jako na element miejscowej gospodarki, gospodarowania przestrzenią i organizacji przestrzeni miejskiej, istotny wymiar ładu przestrzennego i krajobrazu kulturowego. Szczególnie ważną sprawą jest lokalizowanie nowych inwestycji mieszkaniowych wewnątrz miejskich stref intensywnej zabudowy, również w obszarze objętym programem rewitalizacji.

Dla jakości życia mieszkańców ważne jest nie tylko samo mieszkanie, ale również budynek i jego najbliższe otoczenie, zarówno pod kątem estetyki, jak i dostępności do komunikacji publicznej, usług, terenów zieleni i rekreacji. Obok funkcji schronienia i miejsca realizacji podstawowych potrzeb społecznych dla mieszkańców ważne są koszty dostępu do mieszkania oraz pewność prawa do jego użytkowania. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym przez rzeczywistość społeczną początku XXI wieku władze Stargardu postawiły sobie za cel stworzenie kompleksowej polityki mieszkaniowej Miasta Stargard, opartej na analizie potrzeb stargardzkich rodzin, określonych deficytem ilościowym i jakościowym oraz wytyczającej cele i kierunki rozwoju mieszkalnictwa w Stargardzie na najbliższe lata.

Polityka mieszkaniowa Gminy Miasta Stargard do roku 2030