Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku (z perspektywą do 2040 roku)

30 stycznia 2024 roku Rada Miejska w Stargardzie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku (z perspektywą do 2040 roku)”, zwany dalej SUMP. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla SOM to strategiczny dokument, który zawiera długoterminową wizję i konkretne cele w zakresie poprawy transportu w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Jego głównym celem jest równoważenie potrzeb różnych rodzajów transportu i użytkowników, takich jak samochody, autobusy, rowery i piesi. SUMP skupia się przede wszystkim na zachęcaniu do korzystania z bardziej zrównoważonych form transportu i redukcji korków drogowych oraz zanieczyszczenia powietrza. Plan obejmuje szczegółową analizę istniejącego systemu transportowego oraz ocenę aktualnych i prognozowanych potrzeb transportowych. Na jego podstawie, zostały określone cele i działania mające na celu rozwiązanie występujących problemów i wykorzystanie szans rozwoju, tj. inwestycje w infrastrukturę transportową, zmiany w projektowaniu istniejących ulic oraz przestrzeni publicznych, polityki zachęcające do aktywnego transportu, jak również programy poprawiające transport publiczny i redukujące użycie pojazdów prywatnych.

Plan