Instrumenty rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie dysponuje szeroką gamą instrumentów wsparcia rynku pracy służących promocji i rozwojowi zatrudnienia oraz zwiększaniu wiedzy i rozwijaniu kwalifikacji pracowników.

Refundacja kosztów szkolenia pracowników i pracodawców – pracodawca, który skieruje pracownika na trwające co najmniej 22 dni robocze szkolenie w wymiarze równym czasowi pracy skierowanego pracownika i udzieli mu na ten okres płatnego urlopu szkoleniowego, a na okres szkolenia tego pracownika zatrudni bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy, może otrzymać refundację, która dotyczy kosztów szkolenia pracownika oraz wynagrodzenia osoby skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy.

Fundusz szkoleniowy – fundusz tworzony przez pracodawcę, w ramach posiadanych środków; przeznaczony jest na finansowanie lub współfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Pracodawca, który utworzył fundusz szkoleniowy, może złożyć wniosek o refundację z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników lub pracodawcy.

Staż – nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
Pracodawca na czas trwania stażu wyznacza opiekuna, który udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań. Powiatowy Urząd Pracy może skierować do odbycia stażu przez okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy* oraz osoby które w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej nie ukończyła 27 roku życia na staż trwający od 3 do 12 miesięcy.

Przygotowanie zawodowe dorosłych – instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.
Powiatowy Urząd Pracy inicjuje, organizuje i finansuje przygotowanie zawodowe dorosłych, którego celem jest uzyskanie kwalifikacji lub umiejętności zawodowych.

Prace interwencyjne – pracodawca zainteresowany zatrudnieniem osoby bezrobotnej może złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych. Urząd po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku zawiera z Pracodawcą stosowną umowę, w której zostaną określone warunki zatrudnienia bezrobotnych, następnie kieruje odpowiednich kandydatów do pracy.

Do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych Powiatowy Urząd Pracy może skierować osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy*.

Urząd Pracy refunduje pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych.

Wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy – Powiatowy Urząd Pracy może ze środków Funduszu Pracy zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
Urząd po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku zawiera z pracodawcą stosowną umowę, w której określone są warunki przygotowania stanowiska pracy do zatrudnienia osoby bezrobotnej, a następnie kieruje do pracodawcy odpowiednich kandydatów do pracy.

Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne – pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji* musi być uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez minimum 12 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.
Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są ponoszone w okresie 12 lub 24 miesięcy przez pracodawcę koszty płac nowych pracowników, na które składają się:

  • wynagrodzenia brutto;
  • opłacone od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Szczegółowy opis poszczególnych instrumentów wraz z odpowiednimi formularzami na: www.pupstargard.pl.

* Osoba bezrobotna znajdująca się w szczególnie niekorzystnej sytuacji – każda osoba, która jest bez stałego zatrudnienia i bez wynagrodzenia w okresie ostatnich sześciu miesięcy; lub nie ma wykształcenia ponad gimnazjalnego lub zawodowego (ISCED 3); lub jest w wieku ponad 50 lat; lub jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę; lub pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej 25 % większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość; lub jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.