Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy deminimis

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2014, poz.849).

Uchwała Nr LVI/555/2023 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie
miasta Stargard Szczeciński w ramach pomocy de minimis

pdf – 1,40MB

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

pdf – 893KB

Uchwała Nr XXXIX/460/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach pomocy de minimis

pdf – 55KB

Uchwała Nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach pomocy de minimis.

pdf – 79KB

Uchwała Nr XXXII/327/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach pomocy de minimis

pdf – 320KB

Uchwała nr XXVIII/302/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 25 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach pomocy de minimis

pdf – 1,13MB

Załączniki do uchwały:

Oświadczenie W wykonywaniu obowiązku wynikającego z § 16 pkt 1 uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego

doc – 28KB

Deklaracja w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 16 pkt 3 uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego

doc – 26KB

Oświadczenie w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 17 pkt 1 / § 18 pkt 1 uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego

doc – 27KB

Deklaracja w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 17 pkt 4 / § 18 pkt 3 uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego

doc – 27KB

Pozostałe dokumenty:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

pdf – 1MB

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

xls – 141KB

Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis

doc – 16KB

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014, poz.849).

Uchwała NR LIX/597/2024 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe

pdf – 1,9MB

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu ( Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014r.)

pdf – 1,9MB

Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa

pdf – 907KB

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027

pdf – 260KB

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną

pdf – 582KB

Załączniki do uchwały:

Zgłoszenie zamiaru korzystania z Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej

pdf – 106KB

Deklaracja utrzymania nowej inwestycji

pdf – 122KB

Oświadczenie w wykonywaniu obowiązku wynikającego z § 19 pkt 2 uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe

pdf – 122KB

Informacja o zakończeniu inwestycji początkowej

pdf – 92KB

Pozostałe dokumenty:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

xls – 156KB