Uzbrojenie terenu

Na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii znajduje się nowo wybudowana sieć wodnokanalizacyjna dostarczająca wodę do użytku przemysłowego i socjalnego oraz umożliwiająca odbiór ścieków. Tuż przy granicy Parku zlokalizowany jest główny punkt zasilania w energię elektryczną zasilany z dwóch linii wysokiego napięcia o mocy 110 kV, który umożliwia dalsze rozprowadzenie energii elektrycznej za pomocą linii średniego napięcia. Przy granicy parku znajduje się także przyłącze do magistrali gazowej.

Uzbrojenie terenu PPNT
Uzbrojenie terenu PPNT