Rodzina

Rodzina to najważniejsza grupa społeczna, która jeśli funkcjonuje prawidłowo, to zaspokaja potrzeby wszystkich jej członków poczynając od dzieci aż po dziadków oraz stanowi oparcie dla jej członków w różnych sytuacjach życiowych, także tych trudnych. Wszelkie zaburzenia mogą prowadzić do tego, że jej funkcjonowanie staje się nieprawidłowe. Czasem sama rodzina może poradzić sobie z trudnościami, często jednak potrzebne jest do tego wsparcie…

Właśnie dlatego Miasto Stargard wspiera rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W tym celu przyjmowane są 3-letnie programy działań. Obecnie realizowany jest Miejski Program Wspierania Rodziny dla Miasta Stargard na lata 2017 – 2019.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie realizuje zadania należące do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Podnoszeniem kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodzin zajmują się przede wszystkim asystenci rodziny oraz Szkoła dla rodziców w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Warszawskiej 9A w Stargardzie.

Asystent rodziny – to osoba, która zajmuje się zawodowo wspieraniem rodziny przez pewien czas, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła ona pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Szkoła dla rodziców – Ideą „Szkoły dla rodziców”, prowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, zwłaszcza tych, którzy mają problemy w wykonywaniu swojej funkcji rodzicielskiej. Oferta uczestnictwa kierowana jest przez pedagogów szkolnych i wychowawców do rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na  terenie miasta Stargard, a także przez pracowników socjalnych MOPSdo rodziców będących klientami Ośrodka. Zajęcia prowadzone są  metodami aktywizującymi w formie warsztatowej oraz w oparciu o fachową literaturę przez trenerów, przeszkolonych liderów, a także zaproszonych specjalistów.

Miasto wspiera stargardzkie rodziny w opiece nad dzieckiem do lat 3 poprzez prowadzenie Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” dysponującego 193 miejscami i wsparcie finansowe w tworzeniu miejsc opieki – w żłobkach niepublicznych.

Stargard zapewnia swoim stargardzkim dużym rodzinom ulgi i zniżki oferowane przez instytucje strukturalnie lub kapitałowo powiązane z samorządem Miasta Stargard oraz przez inne podmioty, które wyrażą chęć uczestnictwa w realizacji polityki rodzinnej miasta. Szczegółowych informacji dotyczących Stargardzkiej Karty Mieszkańca Duża Rodzina udziela Biuro Obsługi Klienta pod nr tel.: 91 578-48-81, 91 834-11-80 oraz Wydział Polityki Społecznej pod nr tel.: 91 578-65-81.

Mieszkańcy Stargardu mogą również skorzystać z Zachodniopomorskiej Karty Rodziny, o której również można uzyskać informację pod ww. numerami telefonów.

Zachęcamy również do skorzystania z Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Szczegółowe informacje dotyczące ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny dostępne są na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/karta-duzej-rodziny-jak-zdobyć

Wniosek o wydanie każdej z ww. Kart Dużej Rodziny można złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stargardzie.