Program Szkoła-Rodzina-Środowisko

Program „Szkoła, Rodzina, Środowisko” jest inicjatywą mającą na celu wsparcie dziecka i rodziny, służące zapobieganiu sytuacjom kryzysowym oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju, zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi im prawami.

Obszar „Szkoła” obejmuje zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć w tzw. świetlicach Promyk. Zarówno zajęcia sportowe jak i specjalistyczne mają na celu zaopiekowanie się dzieckiem, zminimalizowanie braków wychowawczych i edukacyjnych dzieci objawiających się często agresywną postawą, znalezienie alternatywy spędzania czasu wolnego po szkole w inny atrakcyjny sposób, co w rezultacie ma doprowadzić do zmniejszenia skali aspołecznych zachowań uczniów, agresji, wandalizmu, przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

W obszarze „Rodzina” podejmowane są działania ukierunkowane na podnoszenie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców poprzez prowadzenie „Szkoły dla rodziców” oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla rodzin poprzez działalność specjalnego Zespołu psychologów i psychoterapeutów funkcjonującego w MOPS.

Obszar „Środowisko” to działalność 5 Szkolnych Grup Konsultacyjnych, Miejskiej Grupy Konsultacyjnej i Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w skład których wchodzą przedstawiciele różnych instytucji i organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny. Praca tych zespołów jest oparta na współdziałaniu właściwych instytucji i wykorzystaniu dostępnych ofert pomocy oraz ma zapobiec powieleniu się wsparcia udzielanego przez te instytucje. W konsekwencji pomoc udzielona osobom potrzebującym ma być kompleksowa, szybka i skuteczna.

BROSZURA 15-lecie realizacji Programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”

Uchwała Nr XXXIII/349/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”

Program „Szkoła, Rodzina, Środowisko” – załącznik do uchwały Nr XXXIII/349/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 sierpnia 2017 r.