Stargardzka Karta Dużej Rodziny

Kto może otrzymać SKM „Duża Rodzina”?

Do otrzymania Stargardzkiej Karty Mieszkańca „Duża Rodzina” uprawnieni są członkowie rodzin składających się z rodziców/jednego rodzica mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 24. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej. Do rodzin określonych powyżej zalicza się także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Aby otrzymać SKM „Duża Rodzina” należy przedstawić PIT za 2020 rok ze wskazanym miejscem zamieszkania w Stargardzie.

Stargardzka Karta Duża Rodzina
Stargardzka Karta Duża Rodzina

Wymagane dokumenty

– dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie w sposób niebudzący wątpliwości tożsamości osoby, np. dowód osobistypaszportprawo jazdylegitymacja studencka,

oraz do wyboru:

– pierwsza strona zeznania PIT za ubiegły rok z prezentatą (pieczęcią) Urzędu Skarbowego w Stargardzie lub w przypadku zeznania podatkowego złożonego przez Internet – wydrukowaną pierwszą stronę PIT z wygenerowanym numerem dokumentu oraz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru),

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania za rok ubiegły o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty ze wskazaniem Miasta Stargard jako miejsca zamieszkania,

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt niezłożenia zeznania podatkowego ze względu na nieosiągnięcie dochodu za rok ubiegły, ze wskazaniem Miasta Stargard jako miejsca zamieszkania,

– w przypadku osób uczących się powyżej 18. roku życia i kontynuujących naukę do 24. roku życia – do wglądu dokument potwierdzający kontynuację nauki (indeks, legitymację, bądź inny dokument) oraz deklaracja podatkowa rodzica/rodziców za 2020 rok.

O karty dla wszystkich członków rodziny (małżonka i dzieci) może wnioskować jedna osoba. Jeśli wnioskodawca ubiega się o wydanie SKM dla małżonka na podstawie wspólnego rozliczenia podatkowego lub o wydanie SKM dla pełnoletniego uczącego się dziecka powinien mieć przy sobie pełnomocnictwa (wzory dostępne poniżej).

Miejsce złożenia wniosku

Są trzy możliwości złożenia wniosku:

– przez Internet: https://stargardvita.pl/stargardzka-karta-mieszkanca/  (odbiór karty w Ratuszu Miejskim na Rynku Staromiejskim 1 lub w Urzędzie Miejskim przy ul. Czarnieckiego 17 z wymaganymi dokumentami),

– osobiście (ustny wniosek) w Ratuszu Miejskim lub Urzędzie Miejskim przy ul. Czarnieckiego (należy mieć przy sobie wymagane dokumenty),

– poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /umstargard/SkrytkaESP.

Opłata

Brak opłat za wydanie kart. Opłata w wysokości 10 zł pobierana jest wyłącznie w przypadku wyrobienia duplikatu karty.

Termin ważności karty

Stargardzka Karta Mieszkańca jest ważna 2 lata od dnia jej wydania.

Co zrobić w przypadku utraty, uszkodzenia Karty lub zmiany danych?

W przypadku utraty, zgubienia lub zniszczenia Karty z winy jego użytkownika, wydawany jest duplikat. W tym celu należy wypełnić i złożyć Wniosek o wydanie duplikatu Karty. Koszt wydania duplikatu to 10 zł.

Informacja dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do udziału w Programie „Stargardzka Karta Mieszkańca”, oferując zniżki oraz preferencje dla posiadaczy kart. W tym celu należy wypełnić i przesłać deklarację (w dokumentach do pobrania) oraz przesłać na adres: k.chaldas@poczta.um.stargard.pl

Podstawa prawna

Uchwała Nr XI/140/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Stargard dotyczących wprowadzenia Programu „Stargardzka Karta Mieszkańca”

Zarządzenie Nr 425/2019 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Programu „Stargardzka Karta Mieszkańca” i wzorów dokumentów związanych z Programem

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie karty

Oświadczenia do wniosku

Pełnomocnictwo

Zniżki i przywileje

Regulamin SKM

Deklaracja dla partnerów SKM