Zgoda na prowadzenie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będącymi obywatelami Ukrainy

Utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego dla dzieci obywateli Ukrainy.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego dla dzieci w wieku do lat 3 będących obywatelami Ukrainy, przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy, w lokalu niespełniającym warunków, o których mowa w art. 25 ust. 1-2c ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: warunków przeciwpożarowych potwierdzonych decyzją komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz warunków sanitarno – lokalowych potwierdzonych decyzją właściwego państwowego inspektora sanitarnego lub pozytywną opinią wójta, burmistrza, prezydenta miasta możliwe jest po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Stargard.

Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie żłobka / klubu dziecięcego

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego dla dzieci obywateli Ukrainy z odstąpieniem od niektórych warunków.

 W myśl art. 28 ust. 5 ww. ustawy w celu zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będących obywatelami Ukrainy, przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy, dopuszcza
się, po uzyskaniu zgody
Prezydenta Miasta Stargard niestosowanie przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy przepisów zawartych w art. 7 ust. 2 i 3, art. 15 ust. 1-3 ww. ustawy, tj. określających wiek i liczbę miejsc  klubie dziecięcym, liczbę dzieci pod opieką jednego opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym oraz konieczność zatrudnienia pielęgniarki lub położnej w żłobku.

Wniosek o wyrażenie zgody na odstępstwo od wymogów sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3

Szczegółowe informacje dotyczące żłobków i klubów dziecięcych można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Stargardzie, pok. 26 lub pod numerem telefonu 91 578 65 81.