Zasady wpisu, wykreśleń i zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

Jak założyć żłobek lub klub dziecięcy?

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych. Wpisu do rejestru dokonuje Prezydent Miasta na podstawie wniosku o wpis, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

Wniosek (RKZ-1) dotyczący wpisu do rejestru należy złożyć drogą elektroniczną –
za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/. Założenie konta na portalu wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany. Po złożeniu wniosku o wpis i jego analizie pod względem spełnionych warunków wymaganych
do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego określonych w ww. ustawie Prezydent Miasta wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru.

Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zawiera:

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu,
2) numer NIP, o ile wnioskodawcy taki numer nadano,
3) adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu podmiotu zamierzającego prowadzić żłobek lub klub dziecięcy,
4) decyzję komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych,
5) w przypadku żłobków – decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego,
w przypadku klubów dziecięcych – pozytywną opinię prezydenta miasta,
– potwierdzające spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych,
6) w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
7) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,
8) w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL,
9) informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego,
10) adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego,
11) informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki,
12) opłat w żłobku lub klubie dziecięcym,
13) numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy.

Wniosek o wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno – lokalowych
w klubie dziecięcym (plik word)

Wniosek o wydanie opinii o spełnieniu wymagań sanitarno-lokalowych dla klubu dziecięcego

Opłata

Wpis do rejestru podlega opłacie w kwocie stanowiącej 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. opłata wynosi 349 zł, natomiast od dnia 1 lipca 2023 r. opłata wynosi 360 zł.

Wpis do rejestru

Prezydent Miasta Stargard dokonuje wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku wraz z dołączonymi do niego dokumentami.

Zmiany w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do złożenia wniosku (RKZ-2) do Prezydenta Miasta Stargard za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl w terminie:

 1. 14 dni od dnia zaistnienia zmian w przypadku danych lub informacji, tj.:
 • nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
 • numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
 • miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
 • informacja o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
 • liczba miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • informacja, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.
 1. 3 dni od dnia zaistnienia zmian w przypadku danych lub informacji, tj.:
 • informacja o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego,
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego,
 • liczba dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego,
 • wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym,
 1. 5 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia danego miesiąca, według stanu na ostatni dzień poprzedzającego miesiąca – w przypadku danych lub informacji, tj.:
 • dane dotyczące dziecka uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego,
 • dane dotyczące rodziców dziecka uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego,
 • numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
 • informację o dofinansowaniu miejsc opieki ze środków publicznych.

Wykreślenie z rejestru

Wykreślenie z rejestru może nastąpić na wniosek strony (RKZ-3), który należy złożyć drogą elektroniczną – za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl, a także:

– w przypadku nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,

– przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym,

– wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,

– uzyskania przez Prezydenta Miasta Stragard informacji z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego
o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje dotyczące żłobków i klubów dziecięcych można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Stargardzie,
pok. 26 lub pod numerem telefonu 91 578 65 81