Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze – świadczone są przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i opiekunki z Centrum Integracji Społecznej. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu choroby lub wieku potrzebuje wsparcia innych osób. Opieka może być przyznana również osobie, która ma rodzinę, jednak najbliższe osoby nie są w stanie zapewnić opieki osobie potrzebującej. Usługi opiekuńcze obejmują przede wszystkim pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, a także zlecaną przez lekarza pomoc pielęgnacyjną. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych (pełna odpłatność) wynosi 20 zł, przy czym system zniżek przewiduje obniżkę w opłatach za usługi w zależności od dochodu i sytuacji rodzinnej (od całkowitego zwolnienia przez opłatę w wysokości 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 70 i 80% kosztu usługi).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi, które są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności lub innych schorzeń, a świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

O pomoc w formie usług opiekuńczych (w tym także specjalistycznych usług opiekuńczych) należy zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie.

Domy pomocy społecznej

Osobie, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub osobie, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a której nie można pomóc poprzez formę usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Skierowanie osoby do DPS następuje po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego lub sądu. Zgodnie z przepisami opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej ponosi sam mieszkaniec, jednak nie więcej niż 70% swojego dochodu. Jeżeli osoba nie jest w stanie pokryć całej opłaty, różnicę pokrywają członkowie rodziny zobowiązani do alimentacji – małżonek, zstępni i wstępni. W przypadku, gdy ich dochody nie przekraczają 300% kryterium dochodowego koszty ponosi gmina.

Zobowiązani do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

  • mieszkaniec domu,
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  • gmina, z której osoba została skierowana do DPS, przy czym ww. osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi  pełną odpłatność.