Karta Seniora

Informacje ogólne

Stargardzka Karta Mieszkańca stanowi potwierdzenie uprawnień do korzystania z ulg, zniżek i innych przywilejów, przyznawanych przez Miasto Stargard oraz podmioty uczestniczące w Programie. Nośnikiem jest aplikacja mobilna oraz plastikowa karta zbliżeniowa, posiadające  indywidualny numer, imię i nazwisko oraz PESEL.

Kto może otrzymać SKM „Senior”?

Do otrzymania Stargardzkiej Karty Mieszkańca „Senior” uprawnione są osoby, które ukończyły 60. rok życia oraz przedstawią PIT za 2019 rok ze wskazanym miejscem zamieszkania w Stargardzie.

Wymagane dokumenty

  • dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie w sposób niebudzący wątpliwości tożsamości osoby, np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka,

oraz do wyboru:

  • pierwsza strona zeznania PIT za ubiegły rok z prezentatą (pieczęcią) Urzędu Skarbowego w Stargardzie lub w przypadku zeznania podatkowego złożonego przez Internet – wydrukowaną pierwszą stronę PIT z wygenerowanym numerem dokumentu oraz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru),
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania za rok ubiegły o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty ze wskazaniem Miasta Stargard jako miejsca zamieszkania,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt niezłożenia zeznania podatkowego ze względu na nieosiągnięcie dochodu za rok ubiegły, ze wskazaniem Miasta Stargard jako miejsca zamieszkania,
  • w przypadku osób uczących się powyżej 18. roku życia i kontynuujących naukę do 24. roku życia – do wglądu dokument potwierdzający kontynuację nauki (indeks, legitymację, bądź inny dokument) oraz deklaracja podatkowa rodzica/rodziców za 2019 rok.

O karty dla wszystkich członków rodziny (małżonka i dzieci) może wnioskować jedna osoba. Jeśli wnioskodawca ubiega się o wydanie SKM dla małżonka na podstawie wspólnego rozliczenia podatkowego lub o wydanie SKM dla pełnoletniego uczącego się dziecka powinien mieć przy sobie pełnomocnictwa (wzory dostępne poniżej).

Miejsce złożenia wniosku

Są trzy możliwości złożenia wniosku:

  • przez Internet: http://stargardvita.pl/stargardzka-karta-mieszkanca/ (odbiór karty w Ratuszu Miejskim na Rynku Staromiejskim 1 lub w Urzędzie Miejskim przy ul. Czarnieckiego 17 z wymaganymi dokumentami),
  • osobiście (ustny wniosek) w Ratuszu Miejskim lub Urzędzie Miejskim przy ul. Czarnieckiego (należy mieć przy sobie wymagane dokumenty),
  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /umstargard/SkrytkaESP.

Opłata

Brak opłat za wydanie kart. Opłata w wysokości 10 zł pobierana jest wyłącznie w przypadku wyrobienia duplikatu karty.

Termin ważności karty

Stargardzka Karta Mieszkańca jest ważna 2 lata od dnia jej wydania.

Co zrobić w przypadku utraty, uszkodzenia Karty lub zmiany danych?

W przypadku utraty, zgubienia lub zniszczenia Karty z winy jego użytkownika, wydawany jest duplikat. W tym celu należy wypełnić i złożyć Wniosek o wydanie duplikatu Karty. Koszt wydania duplikatu to 10 zł.

Informacja dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do udziału w Programie „Stargardzka Karta Mieszkańca”, oferując zniżki oraz preferencje dla posiadaczy kart. W tym celu należy wypełnić i przesłać deklarację oraz przesłać na adres: k.chaldas@poczta.um.stargard.pl

Deklaracja dla partnerów SKM

Pobierz ofertę ulg i zniżek

Pliki do pobrania

Wniosek o wydanie karty

Oświadczenia do wniosku

Pełnomocnictwo

Regulamin SKM