Strona głównaDla mieszkańcaSprawy mieszkanioweBonifikaty przy sprzedaży lokali

Bonifikaty przy sprzedaży lokali

Podstawa prawna: Uchwała Rady Nr XV/139/2007 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 listopada 2007 r. przyjęta na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 oraz art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218).

Bonifikata udzielana jest przy sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność lub współwłasność miasta Stargardu.

Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje z urzędu lub na wniosek najemcy. Wniosek składamy w siedzibie Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Struga 29 w Stargardzie lub Urzędzie Miejskim w Stargardzie przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Warunek
Sprzedaż lokalu może nastąpić, o ile najemca nie zalega z zapłatą należności z tytułu najmu lokalu.

BONIFIKATA
Wysokość bonifikaty od wartości sprzedawanego lokalu mieszkalnego wynosi:

  • 95 % przy wykupie lokalu znajdującego się w budynku wybudowanym do 1900 roku,
  • 90 % przy wykupie lokalu znajdującego się w budynku wybudowanym do końca 1950 roku,
  • 80 % przy wykupie lokalu znajdującego się w budynku wybudowanym po 1950 roku.

Bonifikata obejmuje cenę lokalu mieszkalnego, w tym cenę udziału w prawie własności lub w przypadku, gdy udział obejmuje prawo użytkowania wieczystego, pierwsza opłatę z tego tytułu. Bonifikata udzielona od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości.

Bonifikata nie przysługuje najemcy, który skorzystał z umorzenia w całości lub w części zaległości czynszowych w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o wykup lokalu. Przy sprzedaży przez Gminę lokali mieszkalnych , przejętych nieodpłatnie od PKP SA i WAM , na rzecz osób uprawnionych , osobom tym przysługują bonifikaty ustalone na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga
Wysokość bonifikaty ulega zmniejszeniu o 5% w przypadku, gdy w budynku została wykonana termomodernizacja z dotacją z budżetu miasta przekraczającą 20% nakładów remontowych (dotyczy tylko lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wybudowanych po roku 1900).

Wyliczoną, po udzieleniu bonifikaty, kwotę należy uiścić przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Koszty dodatkowe
Najemca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, w szczególności: koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, opisu i wyceny nieruchomości. Również koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Bez względu na formę dokonania wpłaty, najemca zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki w wysokości 300 zł w kasie Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. Zaliczka zostaje przeznaczona na opłacenie kosztów dodatkowych (patrz wyżej). W przypadku gdy koszty okażą się większe od wysokości zaliczki, najemca zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. W sytuacji odwrotnej tj. gdy koszty dodatkowe okażą się niższe, rozliczenie z najemcą nastąpi również przed zawarciem umowy.

UWAGA
Zaliczka nie podlega zwrotowi, jeżeli po zleceniu wykonania czynności związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży nabywca wycofa się z kupna. Jeżeli stroną wycofującą się ze sprzedaży nieruchomości będzie Miasto zaliczka zostanie najemcy zwrócona.

OPŁATA W SYSTEMIE RATALNYM
Okres spłaty lokalu nie może być dłuższy niż 5 lat. Wysokość pierwszej raty winna wynosić co najmniej 30% ceny sprzedawanego lokalu (po zastosowaniu bonifikaty).

DODATKOWE INFORMACJE
Jeżeli nabywca zbył lub wykorzystał nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 5 lat licząc od dnia jej nabycia wówczas zobowiązany jest do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.