Bonifikaty przy sprzedaży lokali

Podstawa prawna: Uchwała Rady Nr XIX/223/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 sierpnia 2020 r. przyjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 68 ust. 1 pkt 1 i 7 i ust. lb oraz art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65)

Bonifikata udzielana jest przy sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność lub współwłasność miasta Stargardu.

Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje z urzędu lub na wniosek najemcy. Wniosek składamy w siedzibie Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Struga 29 w Stargardzie lub Urzędzie Miejskim w Stargardzie przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Warunek
Sprzedaż lokalu może nastąpić, o ile najemca nie zalega z zapłatą należności z tytułu najmu lokalu. Sprzedaż lokalu z bonifikatą może nastąpić po upływie 10 lat od daty zawarcia umowy najmu.

BONIFIKATA
Wysokość bonifikaty od wartości sprzedawanego lokalu mieszkalnego wynosi:

  • 90% w budynkach wybudowanych do końca 1950 roku dla najemców, którzy wstąpili w stosunek najmu lokalu mieszkalnego do końca 1994 roku,
  • 80% w budynkach wybudowanych po . 1950 roku dla najemców, którzy wstąpili w stosunek najmu lokalu mieszkalnego do końca 1994 roku,
  •  1 % za każdy rok najmu dla najemców, którzy wstąpili w stosunek najmu po 1994 roku.

Bonifikata obejmuje cenę lokalu mieszkalnego, w tym cenę udziału w prawie własności lub w przypadku, gdy udział obejmuje prawo użytkowania wieczystego, pierwsza opłatę z tego tytułu. Bonifikata udzielona od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości.

Bonifikatę obniża się o kwotę odpowiadającą kwocie umorzenia najemcy, który skorzystał z pomocy w formie umorzenia należności z tytułu czynszu w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających datę złożenia wniosku.

Uwaga
Wyliczoną, po udzieleniu bonifikaty, kwotę należy uiścić przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Koszty dodatkowe
Najemca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, w szczególności: koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, opisu i wyceny nieruchomości. Również koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

OPŁATA W SYSTEMIE RATALNYM
Okres spłaty lokalu nie może być dłuższy niż 10 lat. Wysokość pierwszej raty winna wynosić co najmniej 30% ceny sprzedawanego lokalu (po zastosowaniu bonifikaty).

DODATKOWE INFORMACJE
Jeżeli nabywca zbył lub wykorzystał nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 5 lat licząc od dnia jej nabycia wówczas zobowiązany jest do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.