Lokale do remontu

1. Lokale mieszkalne należące do zasobu Miasta mogą być przeznaczone do zasiedlenia przez najemców, którzy samodzielnie wykonają remont.

Wykaz lokali przeznaczonych do samodzielnego remontu wraz z zakresem niezbędnych do wykonania prac przez przyszłego najemcę, których wartość kosztorysowa przekracza kwotę 10.000 zł, podawany jest do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie w siedzibie Miasta i wynajmującego nie więcej niż dwa razy każdorazowo na okres 14 dni.

Osoby ujęte:

– na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu na czas nieoznaczony lub

– w rejestrze zamian z urzędu lub

– w wykazie uprawnionych do przydziału lokalu zamiennego z mieszkaniowego zasobu Miasta,

– zainteresowane przydziałem lokalu przeznaczonego do samodzielnego remontu,

mogą zgłaszać wnioski o jego przydział w okresie wywieszenia wykazu lokali przeznaczonych do samodzielnego remontu.

Pierwszeństwo przydziału przysługuje w kolejności:

– osobom ujętym w wykazie najemców uprawnionych do otrzymania lokalu zamiennego;

– osobom ujętym w rejestrze zamian z urzędu;

– osobom ujętym na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu na czas nieoznaczony.

Zgłoszenia mogą dotyczyć lokalu odpowiedniego dla danej grupy osobowej.

Jeżeli do przydziału lokalu do remontu kwalifikują się gospodarstwa domowe z kilku grup osobowych, w pierwszej kolejności lokal wskazuje się gospodarstwu domowemu o większej liczbie punktów, a następnie o większej liczbie członków gospodarstwa domowego.

Zgłoszenia mogą dotyczyć lokalu odpowiedniego dla danej grupy osobowej.

2. W przypadku braku osób chętnych do wykonania remontu na własny koszt, po dwukrotnym ujęciu lokalu w wykazie lokali przeznaczonych do remontu przez przyszłego najemcę, wynajmujący publikuje na swojej stronie internetowej wykaz stały lokali do remontu na koszt przyszłego najemcy przez okres 1 miesiąca.

Osoby zamieszkujące w Stargardzie, które mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, zainteresowane przydziałem lokalu ujętego w wykazie stałym, mogą zgłaszać wnioski o jego przydział w okresie wywieszenia wykazu.

Dochód miesięczny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy ubiegającego się o najem lokalu ujętego wykazie stałym lokali do remontu na koszt przyszłego najemcy, w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, nie może przekroczyć wysokości:

1) 5 228,71 zł w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

2) 7 320,20 zł w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

3) 10 108,84 zł w trzyosobowym gospodarstwie domowym,

4) 11 851,75 zł w czteroosobowym gospodarstwie domowym,

5) 14 291,81 zł w gospodarstwie domowym większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 2440,07 zł na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

Wykaz lokali do samodzielnego remontu