Strona głównaDla mieszkańcaSprawy mieszkanioweNajem lokalu na czas nieoznaczony

Najem lokalu na czas nieoznaczony

O najem lokalu na czas nieoznaczony mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) są mieszkańcami miasta Stargard;

2) znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych, a mianowicie:

a) zamieszkują w lokalu o znacznym przegęszczeniu, w którym łączna powierzchnia pokoi w przeliczeniu na osobę wszystkich osób uprawnionych do zamieszkiwania w tym lokalu nie przekracza 5 m2. W przypadku gdy w lokalu komunalnym będzie zamieszkiwać osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub inna osoba niepełnosprawna, jeżeli jej niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania przez nią w oddzielnym pokoju, wartość przegęszczenia oblicza się odejmując 15 m2 od powierzchni pokoi w lokalu zamieszkiwanym przez wnioskodawcę. W przypadku, gdy ubiegającymi się o przydział lokalu komunalnego są małżonkowie zamieszkujący dotychczas w dwóch różnych lokalach na terenie miasta Stargard, warunek ten powinien być spełniony w obu lokalach, w przypadku gdyby oboje zamieszkali w którymkolwiek z nich. Nie dotyczy osób, które nie mają uprawnień do wspólnego zamieszkiwania z najemcą (właścicielem) lokalu, a jedynie zamieszkują w nim w charakterze podnajemcy albo najemcy, w tym w lokalach o charakterze inkubatora oraz osób, o których mowa w ust. 2, lub

b) zamieszkują w lokalach niespełniających wymagań dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w rozumieniu przepisów określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

3) spełnią kryteria dochodowe

Liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy – dochody w granicach:
1 osoba – od 100% do 175% kwoty najniższej emerytury, tj. od  1.200 zł do 2.100 zł

2 osoby – od 50% do 125% kwoty najniższej emerytury, tj. od 600 zł do 1.500 zł na osobę (łącznie od 1.200 zł do 3.000 zł)

3 osoby od 50% do 120% kwoty najniższej emerytury, tj. od 600 zł do 1.440 zł na osobę (łącznie od 1.800 zł do 4.320 zł)

4 osoby od 50% do 108% kwoty najniższej emerytury, tj. od 600 zł do 1.296 zł na osobę (łącznie od 2.400 zł do 5.184 zł)

5 osób – od 50% do 100% kwoty najniższej emerytury, tj. od 600 zł do 1.140 zł na osobę (łącznie od 3.000 zł do 1.840 zł)

6 osób i więcej – od 50% do 95% kwoty najniższej emerytury, tj. od 600 zł do 1.140 zł na osobę (łącznie od 3.600 zł do 6.840 zł w rodzinie 6-osobowej i o 1.140 zł więcej na każdą kolejną osobę)

Dochód – należy przez to rozumieć dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, tj. wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego, dopłaty do czynszu, świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

4) złożą wniosek o przydział mieszkania w Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. przy al. Żołnierza 11A w Stargardzie.

Wszystkie wnioski złożone do 31 sierpnia każdego roku, które zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą uwzględnione przy tworzeniu list osób oczekujących na przydział lokali w roku następnym.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o przydział lokalu
 2. Zaświadczenia o dochodach uzyskanych przez wnioskodawcę i wszystkie osoby ujęte we wniosku za okres trzech miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku.
 3. Deklaracja o wysokości dochodów.
 4. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 5. Zaświadczenia lekarskie o chorobach, jeżeli występują w rodzinie, w tym orzeczenia o niepełnosprawności, dotyczy osób ujętych we wniosku.
 6. Prawomocne wyroki sądowe orzekające o rozwodzie lub wysokości alimentów (jeżeli dotyczy).
 7. Dowody osobiste (do wglądu) wszystkich osób pełnoletnich ujętych we wniosku.
 8. Zaświadczenia potwierdzające zamieszkiwanie z byłym małżonkiem, tj. potwierdzenie zamieszkiwania i wyrok sądowy (jeżeli dotyczy).
 9. Akty urodzenia dzieci.
 10. Dokumenty potwierdzające okres zamieszkiwania w Stargardzie, tj. dowód zameldowania lub inny dokument potwierdzający.
 11. Potwierdzone dokumenty o zamieszkiwaniu w warunkach uciążliwych ze względu na zakłócanie porządku domowego (potwierdzone wyrokiem sądowym, obdukcją, informacją z policji, wywiadem środowiskowym) lub w lokalu nie nadającym się do zamieszkania potwierdzonym informacją zarządcy lub właściciela budynku, nadzoru budowlanego (jeżeli dotyczy).
 12. Informacja o opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej, rodzinnego domu dziecka, rodziny zastępczej, potwierdzona przez tę placówkę lub PCPR (jeżeli dotyczy).

Weryfikacja

Każdego roku, we wrześniu, odbywa się weryfikacja wniosków złożonych przez osoby ujęte na liście osób oczekujących na lokal w roku bieżącym, polegająca na sprawdzeniu, czy osoba ubiegająca się o najem lokalu nadal spełnia warunki do jego przydziału. Weryfikacja jest obowiązkowa, a osoby, które nie zgłoszą się celem jej przeprowadzenia w tym terminie, nie zostaną ujęte na liście osób oczekujących na lokal w roku następnym.

Regulamin przyznawania punktów mających wpływ na kolejność umieszczenia na liście osób uprawnionych do przydziału lokali mieszkalnych docelowych