Najem lokalu na czas nieoznaczony

O najem lokalu na czas nieoznaczony mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) są mieszkańcami miasta Stargard;

2) znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych, a mianowicie:

a) zamieszkują w lokalu o znacznym przegęszczeniu, w którym łączna powierzchnia pokoi w przeliczeniu na osobę wszystkich osób uprawnionych do zamieszkiwania w tym lokalu nie przekracza 5 m2. W przypadku gdy w lokalu komunalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub inna osoba niepełnosprawna, jeżeli jej niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania przez nią w oddzielnym pokoju, wartość przegęszczenia oblicza się odejmując 15 m2od powierzchni pokoi w lokalu zamieszkiwanym przez wnioskodawcę. W przypadku, gdy ubiegającymi się o przydział lokalu komunalnego są małżonkowie zamieszkujący dotychczas w dwóch różnych lokalach na terenie miasta Stargard, warunek ten powinien być spełniony w obu lokalach, w przypadku gdyby oboje zamieszkali w którymkolwiek z nich. Nie dotyczy osób, które nie mają uprawnień do wspólnego zamieszkiwania z najemcą (właścicielem) lokalu, a jedynie zamieszkują w nim w charakterze podnajemcy albo najemcy, w tym w lokalach o charakterze inkubatora oraz osób, o których mowa w ust. 2, lub

b) zamieszkują w lokalach niespełniających wymagań dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w rozumieniu przepisów określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

3) spełnią kryteria dochodowe

Liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy – dochody w granicach:
1 osoba – powyżej 90% do 165% kwoty najniższej emerytury, tj. powyżej 1 602,86 zł do 2 938,58 zł

2 osoby – powyżej 45% do 115% kwoty najniższej emerytury na osobę, tj. powyżej 801,43 zł do 2 048,10 zł na osobę (w rodzinie od 1 602,86 zł do 4 096,20 zł)

3 osoby powyżej 45% do 110% kwoty najniższej emerytury na osobę, tj. powyżej 801,43 zł do 1 959,06 zł na osobę (łącznie od 2 404,29 zł do 5 877,18 zł)

4 osoby powyżej 45% do 100% kwoty najniższej emerytury na osobę, tj. powyżej 801,43 zł do 1 780,96 zł na osobę (łącznie od 3 205,72 zł do 7 123,84 zł)

5 osób – powyżej 45% do 90% kwoty najniższej emerytury na osobę, tj. powyżej 801,43 zł do 1 602,86 zł na osobę (łącznie od 4 007,15 zł do 8 014,30 zł)

6 osób i więcej – powyżej 45% do 85% kwoty najniższej emerytury na osobę, tj. powyżej 801,43 zł do 1 513,82 zł na osobę (łącznie powyżej 4 808,58 zł do  9 082,92 zł w rodzinie 6-osobowej i o 1 513,82 zł więcej na każdą kolejną osobę)

Dochód – dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, przy czym do dochodu wlicza się:

a) zasiłek rodzinny,

b) dodatki do zasiłku rodzinnego  z tytułu:

– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

– samotnego wychowywania dziecka,

– wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

c) zasiłek pielęgnacyjny,

d) świadczenie pielęgnacyjne,

e) specjalny zasiłek opiekuńczy,

f) świadczenie rodzicielskie,

g) dodatek pielęgnacyjny,

h) świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,

i) zasiłek dla opiekuna;

– natomiast odliczeniu podlega kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób;

4) złożą wniosek o przydział mieszkania w Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. przy ul. Struga 29 w Stargardzie.

Wszystkie wnioski złożone do 31 sierpnia każdego roku, które zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą uwzględnione przy tworzeniu list osób oczekujących na przydział lokali w roku następnym.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o przydział lokal.
 2. Zaświadczenia o dochodach uzyskanych przez wnioskodawcę i wszystkie osoby ujęte we wniosku za okres trzech miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku.
 3. Deklaracja o wysokości dochodów.
 4. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 5. Zaświadczenia lekarskie o chorobach, jeżeli występują w rodzinie, w tym orzeczenia o niepełnosprawności, dotyczy osób ujętych we wniosku.
 6. Prawomocne wyroki sądowe orzekające o rozwodzie lub wysokości alimentów (jeżeli dotyczy).
 7. Dowody osobiste (do wglądu) wszystkich osób pełnoletnich ujętych we wniosku.
 8. Zaświadczenia potwierdzające zamieszkiwanie z byłym małżonkiem, tj. potwierdzenie zamieszkiwania i wyrok sądowy (jeżeli dotyczy).
 9. Akty urodzenia dzieci.
 10. Dokumenty potwierdzające okres zamieszkiwania w Stargardzie, tj. dowód zameldowania lub inny dokument potwierdzający.
 11. Potwierdzone dokumenty o zamieszkiwaniu w warunkach uciążliwych ze względu na zakłócanie porządku domowego (potwierdzone wyrokiem sądowym, obdukcją, informacją z policji, wywiadem środowiskowym) lub w lokalu nie nadającym się do zamieszkania potwierdzonym informacją zarządcy lub właściciela budynku, nadzoru budowlanego (jeżeli dotyczy).
 12. Informacja o opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej, rodzinnego domu dziecka, rodziny zastępczej, potwierdzona przez tę placówkę lub PCPR (jeżeli dotyczy).

Weryfikacja

Każdego roku, we wrześniu, odbywa się weryfikacja wniosków złożonych przez osoby ujęte na liście osób oczekujących na lokal w roku bieżącym, polegająca na sprawdzeniu, czy osoba ubiegająca się o najem lokalu nadal spełnia warunki do jego przydziału. Weryfikacja jest obowiązkowa, a osoby, które nie zgłoszą się celem jej przeprowadzenia w tym terminie, nie zostaną ujęte na liście osób oczekujących na lokal w roku następnym.

Regulamin przyznawania punktów mających wpływ na kolejność umieszczenia na liście osób uprawnionych do najmu na czas nieoznaczony