Najem lokalu na czas nieoznaczony

O najem lokalu na czas nieoznaczony mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) są mieszkańcami miasta Stargard;

2) znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych, a mianowicie:

 1. a) zamieszkują w lokalu o znacznym przegęszczeniu, w którym łączna powierzchnia pokoi w przeliczeniu na osobę wszystkich osób uprawnionych do zamieszkiwania w tym lokalu nie przekracza 5 m2. W przypadku gdy w lokalu komunalnym będzie zamieszkiwać osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub inna osoba niepełnosprawna, jeżeli jej niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania przez nią w oddzielnym pokoju, wartość przegęszczenia oblicza się odejmując 15 m2od powierzchni pokoi w lokalu zamieszkiwanym przez wnioskodawcę. W przypadku, gdy ubiegającymi się o przydział lokalu komunalnego są małżonkowie zamieszkujący dotychczas w dwóch różnych lokalach na terenie miasta Stargard, warunek ten powinien być spełniony w obu lokalach, w przypadku gdyby oboje zamieszkali w którymkolwiek z nich. Nie dotyczy osób, które nie mają uprawnień do wspólnego zamieszkiwania z najemcą (właścicielem) lokalu, a jedynie zamieszkują w nim w charakterze podnajemcy albo najemcy, w tym w lokalach o charakterze inkubatora oraz osób, o których mowa w ust. 2, lub
 2. b) zamieszkują w lokalach niespełniających wymagań dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w rozumieniu przepisów określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

3) spełnią kryteria dochodowe

Liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy – dochody w granicach:
1 osoba – od 90% do 165% kwoty najniższej emerytury, tj. od  1 429,60 zł do 2 620,93 zł

2 osoby – od 45% do 115% kwoty najniższej emerytury na osobę, tj. od 714,80 zł do 1 826,71 zł na osobę (w rodzinie od 1 429,60 zł do 3 653,41 zł)

3 osoby od 45% do 110% kwoty najniższej emerytury na osobę, tj. od 714,80 zł do 1747,28 zł na osobę (łącznie od 2 144,39 zł do 5 241,85 zł)

4 osoby od 45% do 100% kwoty najniższej emerytury na osobę, tj. od 714,80 zł do 1 588,44 zł na osobę (łącznie od 2 859,19 zł do 6 353,76 zł)

5 osób – od 45% do 90% kwoty najniższej emerytury na osobę, tj. od 714,80 zł do 1 429,60 zł na osobę (łącznie od 3 573,99 zł do 7 147,98 zł)

6 osób i więcej – od 45% do 85% kwoty najniższej emerytury na osobę, tj. od 714,80 zł do 1 350,17 zł na osobę (łącznie od 4 288,79 zł do  8 101,04 zł w rodzinie 6-osobowej i o 1 350,17 zł więcej na każdą kolejną osobę)

Dochód – dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, przy czym do dochodu wlicza się zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, natomiast odliczeniu podlega kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób;

uwzględnia się następujące dochody:

 1. a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 2. b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 3. c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

– świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

– ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495),

– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

– alimenty na rzecz dzieci,

– stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),

– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,

– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992),

– świadczenie rodzicielskie,

– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca,

– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne

4) złożą wniosek o przydział mieszkania w Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. przy ul. Struga 29 w Stargardzie.

Wszystkie wnioski złożone do 31 sierpnia każdego roku, które zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą uwzględnione przy tworzeniu list osób oczekujących na przydział lokali w roku następnym.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o przydział lokalu
 2. Zaświadczenia o dochodach uzyskanych przez wnioskodawcę i wszystkie osoby ujęte we wniosku za okres trzech miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku.
 3. Deklaracja o wysokości dochodów.
 4. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 5. Zaświadczenia lekarskie o chorobach, jeżeli występują w rodzinie, w tym orzeczenia o niepełnosprawności, dotyczy osób ujętych we wniosku.
 6. Prawomocne wyroki sądowe orzekające o rozwodzie lub wysokości alimentów (jeżeli dotyczy).
 7. Dowody osobiste (do wglądu) wszystkich osób pełnoletnich ujętych we wniosku.
 8. Zaświadczenia potwierdzające zamieszkiwanie z byłym małżonkiem, tj. potwierdzenie zamieszkiwania i wyrok sądowy (jeżeli dotyczy).
 9. Akty urodzenia dzieci.
 10. Dokumenty potwierdzające okres zamieszkiwania w Stargardzie, tj. dowód zameldowania lub inny dokument potwierdzający.
 11. Potwierdzone dokumenty o zamieszkiwaniu w warunkach uciążliwych ze względu na zakłócanie porządku domowego (potwierdzone wyrokiem sądowym, obdukcją, informacją z policji, wywiadem środowiskowym) lub w lokalu nie nadającym się do zamieszkania potwierdzonym informacją zarządcy lub właściciela budynku, nadzoru budowlanego (jeżeli dotyczy).
 12. Informacja o opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej, rodzinnego domu dziecka, rodziny zastępczej, potwierdzona przez tę placówkę lub PCPR (jeżeli dotyczy).

Weryfikacja

Każdego roku, we wrześniu, odbywa się weryfikacja wniosków złożonych przez osoby ujęte na liście osób oczekujących na lokal w roku bieżącym, polegająca na sprawdzeniu, czy osoba ubiegająca się o najem lokalu nadal spełnia warunki do jego przydziału. Weryfikacja jest obowiązkowa, a osoby, które nie zgłoszą się celem jej przeprowadzenia w tym terminie, nie zostaną ujęte na liście osób oczekujących na lokal w roku następnym

Regulamin przyznawania punktów mających wpływ na kolejność umieszczenia na liście osób uprawnionych do najmu na czas nieoznaczony