Informacje ogólne o możliwości uzyskania pomocy

Osoby posiadające zaległości z tytułu opłat za używanie lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta bądź lokali podnajmowanych od Miasta (tj. zaległości czynszowe, odsetki, należności zasądzone i odsetki od zaległości zasądzonych, koszty sądowe i egzekucyjne, koszty kaucji mieszkaniowej, koszty odnowienia lokalu) mogą ubiegać się o udzielenie ulgi w spłacie tych należności.

Wnioski w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zaległości należy składać do:
Stargardzkiego TBS Sp. z o. o.
ul. Struga 29
73-110 Stargard

Wszelkie informacje w sprawie ulg w spłacie należności można uzyskać w Dziale Windykacji Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. przy al. Żołnierza 11 A w Stargardzie, tel. 91 819 22 80.

Możliwe formy uzyskania ulgi w spłacie należności:
a) odroczenie terminu spłaty, w tym rozłożenie spłaty zaległości na raty,
b) umorzenie części zaległości,
c) umorzenie całości zaległości – w szczególnych sytuacjach i może dotyczyć m.in. osób:

 • starszych w trudnej sytuacji finansowej;
 • niesamodzielnych;
 • posiadających pierwszą grupę inwalidzką;
 • posiadających znaczny stopień niepełnosprawności ;
 • całkowicie niezdolnych do pracy i egzystencji.

Uzyskanie ulgi w postaci umorzenia zaległości wymaga zawarcia kontraktu socjalnego z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Warunkiem uzyskania ulgi w spłacie należności jest:

 • złożenie wniosku i wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na przeprowadzenie badania sytuacji bytowej przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie dla mieszkańców miasta Stargard lub inny organ do tego upoważniony dla osoby zamieszkującej poza miastem Stargard, np. przebywającej w domu pomocy społecznej;
 • opłacanie czynszu i innych opłat dotyczących zadłużonego lokalu przez nie mniej niż 3 miesiące (dotyczy osób nadal zamieszkujących w mieszkaniowym zasobie Miasta);
 • zobowiązanie się wnioskodawcy do bieżącego wnoszenia należnych opłat czynszowych i innych związanych z kwestią mienia Miasta najpóźniej od miesiąca, następującego po miesiącu, w którym podpisano Porozumienie (dotyczy osób nadal zamieszkujących w mieszkaniowym zasobie Miasta);
 • spełnienie przez wnioskodawcę kryteriów dochodowych w przypadku ubiegania się o umorzenie zaległości;
 • w przypadku ulgi w formie umorzenia zaległości poddawanie się przeprowadzaniu badania sytuacji bytowej dłużnika co 12 miesięcy od dnia podpisania Porozumienia;
 • w przypadku ulgi w formie umorzenia zaległości zawarcie z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie kontraktu socjalnego i jego realizowanie, jeżeli Porozumienie zawarte ze Stargardzkim TBS nie stanowi inaczej; okres na jaki zostanie zawarty kontrakt socjalny określa pracownik socjalny odpowiednio do sytuacji bytowej wnioskodawcy.

Wzór wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zaległości

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXXV/373/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 4524, z 2019 r. poz. 3475 i z 2020 r. 5816)

Uchwała Nr XXXV/373/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 31 października 2017 r.

Uchwała Nr VII/101/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 28 maja 2019 r.

Uchwała Nr XXII/247/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 24 listopada 2020 r.