Zamiany lokali

Zamiany między stronami

Zamiany lokali mieszkalnych mogą być dokonywane:

 • pomiędzy najemcami lokali należących do mieszkaniowego zasobu Miasta;
 • pomiędzy najemcami lokali należących do mieszkaniowego zasobu Miasta a podnajemcami lokali pozyskanych;
 • pomiędzy najemcami lokali należących do mieszkaniowego zasobu Miasta lub podnajemcami lokali pozyskanych a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach;
 • pomiędzy najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta lub podnajemcami lokali pozyskanych a właścicielami lokali lub domów jednorodzinnych.

Wniosek w sprawie zgłoszenia lokalu do zamiany należy złożyć w Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań przy ul. Struga 29 w Stargardzie.

Zgodę na zamianę lokali mieszkalnych wydaje wynajmujący – Stargardzkie TBS Sp. z o. o. na wniosek zainteresowanego oraz Biura Przydziału i Zamiany Mieszkań Stargardzkiego TBS Sp. z o. o.

Oferty zamian lokali między stronami

dostępne na stronie internetowej:

https://www.tbs.stargard.pl/mieszkania_24/

Zamiany z urzędu – informacje ogólne

Dopuszcza się dokonywanie zamiany lokali z inicjatywy Biura Przydziału i Zamiany Mieszkań lub na wniosek osoby zainteresowanej zamianą i za jej zgodą do lokalu uwolnionego w zamian za pozostawienie dotychczas zajmowanego lokalu do dyspozycji wynajmującego.

Wnioski w sprawie zgłoszenia lokalu do zamiany należy składać w Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań przy Struga 29 w Stargardzie.

Zgodę na zamianę lokali mieszkalnych wydaje wynajmujący – Stargardzkie TBS Sp. z o. o. na wniosek zainteresowanego oraz Biura Przydziału i Zamiany Mieszkań Stargardzkiego TBS Sp. z o. o.

Przesłanki do dokonania zamiany lokali:

 1. znaczny stopień niepełnosprawności najemcy lub osoby uprawnionej do wspólnego z nim zamieszkiwania, potwierdzony orzeczeniem o niepełnosprawności lub ukończenie 60. roku życia i potwierdzona zaświadczeniem lekarza ciężka choroba przewlekła, utrudniające korzystanie z dotychczas zajmowanego lokalu np. z powodu położenia lokalu w budynku, z powodu braku odpowiednich urządzeń sanitarnych w lokalu;;
 2. ustały warunki uzasadniające zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu na następny okres, a dochód gospodarstwa domowego osób zamieszkałych w lokalu objętym najmem socjalnym mieści się w granicach uprawniających do otrzymania lokalu na czas nieoznaczony, a obecnie zajmowany lokal w ramach najmu socjalnego nie spełnia warunków lokalu wynajmowanego na czas nieoznaczony;
 3. z przyczyn ekonomicznych, gdy najemca z uwagi na niskie dochody lub ponadnormatywną powierzchnię dotychczas zajmowanego lokalu ma problemy z wnoszeniem opłat za używanie lokalu;
 4. najemca lokalu przeznaczonego do sprzedaży nie jest zainteresowany jego kupnem; w takim przypadku Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań proponuje zamianę na lokal położony w zasobie niezbywalnym lub lokal pozyskany;
 5. najemca lokalu położonego w zasobie niezbywalnym jest zainteresowany wykupem lokalu; w takim przypadku Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań proponuje zamianę na lokal położony w zasobie zbywalnym;
 6. umożliwienie realizacji decyzji lub porozumienia dotyczącego oddłużenia lokalu;
 7. na wniosek najemcy w celu poprawy warunków mieszkaniowych na lokal pozyskany lub lokal wyposażony w instalację centralnego ogrzewania z sieci miejskiej lub lokalnej kotłowni lub w instalację ogrzewania gazowego;
 8. najemca zajmuje lokal, który w szczególności w wyniku małżeństwa, urodzenia, przysposobienia dziecka lub uznania przez sąd rodziną zastępczą nie zapewnia minimalnej normy powierzchni pokoi (5 m2 na osobę w przypadku najmu socjalnego lokalu i 7 m2 na osobę w przypadku lokalu wynajętego na czas nieoznaczony); jeżeli najemca zajmuje lokal wynajęty w ramach najmu socjalnego i nadal spełnia kryterium dochodowe uprawniające do najmu socjalnego lokalu, Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań może zaproponować w ramach najmu socjalnego lokalu zamianę na większy lokal, w tym o podwyższonym standardzie;
 9. osobom i rodzinom z dziećmi do lat 16 zamieszkującym w lokalach wynajętych w ramach najmu socjalnego o niskim standardzie wyposażenia, wymagającym poprawy warunków mieszkaniowych ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność, jeżeli nadal spełniają kryterium dochodowe uprawniające do najmu socjalnego lokalu Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań może wskazać do zamiany lokal o podwyższonym standardzie położony w budynku niezbywalnym;
 10. najemcy dwóch lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta wystąpią z wnioskiem o zamianę na jeden lokal;
 11. najemca w lokalu podzielonym tytułami prawnymi w związku z uwolnieniem części lokalu wystąpi z wnioskiem o zamianę;
 12. w innych uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej.

W przypadku zamiany w celu poprawy warunków mieszkaniowych (pkt 7) wysokość dochodu, w okresie 3 miesięcy poprzedzających wskazanie lokalu, w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym najemcy, nie może być niższa niż 90% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym 1-osobowym (tj. 1 602,80 zł) i 45% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym wieloosobowym (tj. 801,43 zł na osobę), przy czym dochodu tego nie mogą stanowić wyłącznie świadczenia wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wzór oferty zamiany lokalu

Wniosek w sprawie zgłoszenia lokalu do zamiany