Program gospodarowania mieszkalnym zasobem Miasta

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy – Miasta Stargard na lata 2020 – 2025 wytycza kierunki i zadania Miasta, a w szczególności:

 • sposoby zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty mieszkaniowej;
 • kierunki pozyskiwania zasobów mieszkaniowych dla realizacji zadań Miasta w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych;
 • zasady wykorzystywania istniejącego zasobu mieszkaniowego Miasta Stargard w latach 2020 – 2025;
 • zasady tworzenia i gospodarowania zasobem lokali przeznaczonych do najmu socjalnego;
 • zadania w zakresie utrzymania budynków i lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Miasta w sprawności technicznej;
 • sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta;
 • wydatki na pokrycie kosztów zarządzania budynkami i lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta;
 • zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;
 • planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych w kolejnych latach;
 • źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;
 • wysokość wydatków na utrzymanie budynków i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi z udziałem Miasta, a także wydatki inwestycyjne.

Załączniki

 Uchwała Nr LVI/557/2023 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 24 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy-Miasta Stargard na lata 2020-2025.

Uchwała Nr XLV/454/2022 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy-Miasta Stargard na lata 2020-2025

Uchwała Nr XIX/220/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy-Miasta Stargard na lata 2020 – 2025

Uchwała Nr XXVIII/304/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy-Miasta Stargard na lata 2020-2025