Mieszkalnictwo wspomagane – Program „Potrzebny Dom”

Gmina – Miasto Stargard realizuje Program „Potrzebny Dom”

– program mieszkalnictwa wspomaganego stanowiącego formę pomocy przygotowującej osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkalnictwo wspomagane zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Wspieranie funkcjonowania mieszkalnictwa wspomaganego przez Miasto jest działaniem wynikającym z dokumentów strategicznych Miasta przyjętych przez Radę Miejską w Stargardzie, w szczególności z Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy – Miasta Stargard na lata 2020 – 2025 (przyjętego uchwałą Uchwała Nr XIX/220/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy-Miasta Stargard na lata 2020 – 2025) oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Stargard Szczeciński na lata 2014 – 2020 (przyjętej uchwałą Nr XXXV/405/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).

Bezpośrednim realizatorem Programu jest miejska spółka – Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., która współpracuje w realizacji Programu z Powiatem Stargardzkim, gminami powiatu stargardzkiego i organizacjami pozarządowymi (w szczególności Stowarzyszeniem „Potrzebny Dom”, Kołem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stargardzie, Centrum Socjalnym Caritas, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Oddziałem Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie).

Mieszkania wspomagane realizowane w ramach Programu nie są mieszkaniami chronionymi w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Są to lokale położone w budynkach wybudowanych przez Stargardzkie TBS Sp. z o. o. i stanowiące własność Spółki oraz mieszkania stanowiące własność Miasta (dotyczy wyłącznie podprogramu „Od Nowa”).

Program „Potrzebny Dom” skierowany jest do osób:

a) niepełnosprawnych – podprogram „Bez Barier”: mieszkania w pełni przystosowane do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo lub intelektualnie,
b) w podeszłym wieku – podprogram „Nie Sami”: mieszkania w pełni przystosowane do potrzeb osób starszych, jednocześnie zapewniające wsparcie w codziennym życiu m.in. poprzez bezpośrednią pomoc w prowadzeniu domu i opiekę medyczną,
c) opuszczających całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka – podprogram „Na Start”: stwarza warunki do przystosowania się wychowanków pieczy zastępczej do realiów codziennego życia i sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz warunki do uzyskania mieszkania samodzielnego; zakłada dwuetapowe dojście do własnego, docelowego mieszkania; w I etapie wychowankowie pieczy zastępczej uzyskują mieszkanie tymczasowe w inkubatorze, w którym otrzymują wsparcie opiekuna w usamodzielnieniu, a po pozytywnym zakończeniu tego etapu uzyskują samodzielny lokal;
d) dzieci pozbawionych domu rodzinnego – podprogram „Nasz Dom”: mieszkania rodzinkowe o charakterze koedukacyjnym i integracyjnym, w których dzieci otrzymują namiastkę domu rodzinnego zamiast wychowywać się w tradycyjnym domu dziecka,
e) bezdomnych – podprogram „Od Nowa”: zapewnia dwuetapowe dojście do własnego, docelowego mieszkania; w I etapie osoby bezdomne uzyskują tymczasowe mieszkanie wspomagane, w którym przygotowują się do powrotu do samodzielnego życia, ucząc się gospodarowania własnym budżetem, zarządzania gospodarstwem, współdziałania z innymi lokatorami i opiekunem, a po pozytywnym zakończeniu tego etapu mogą uzyskać samodzielny lokal.

Prezentacja – Program „Potrzebny Dom”