Podprogram „Od Nowa”

Miasto Stargard utworzyło pierwsze mieszkanie wspomagane dla 3 osób bezdomnych w 2013 r. w ramach pilotażowego wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności i testowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności w projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W kolejnych latach powstały 2 następne mieszkania – dla 3 i dla 5 osób.

Mieszkania dla osób bezdomnych są elementem mieszkalnictwa wspomaganego realizowanego w ramach podprogramu „Od Nowa” w Programie „Potrzebny Dom” prowadzonym przez Stargardzkie TBS Sp. z o. o.

Program „Od Nowa” zakłada dwuetapowe dochodzenie do uzyskania mieszkania:
I etap – mieszkanie wspomagane,
II etap – mieszkanie samodzielne.

Mieszkania wspomagane dla osób bezdomnych składają się z 3 bądź 5 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju Każdy pokój stanowi odrębny lokal, do którego najemca otrzymuje swój klucz. Lokatorzy mają prawo do wspólnego użytkowania pozostałych pomieszczeń w mieszkaniu. Usamodzielniające się osoby bezdomne wspiera opiekun, który służy radą i pomocą. Osoby bezdomne podczas zamieszkiwania w mieszkaniu wspomaganym uczą się gospodarować własnym budżetem, zarządzać gospodarstwem, współdziałać z innymi lokatorami i opiekunem. Pobyt w mieszkaniu wspomaganym jest okresem przygotowującym do powrotu do samodzielnego życia i nie powinien trwać dłużej niż 3 lata. Po pozytywnym przejściu I etapu zamieszkiwania
w mieszkaniu wspomaganym mieszkaniec może uzyskać mieszkanie samodzielne w ramach II etapu.

Podprogram „Od Nowa”