Komisje Rady Miejskiej

W Radzie Miejskiej działa pięć stałych Komisji Rady:

1) Rewizyjna

Zakres: funkcja kontrolna. Komisja ma prawo wglądu w całokształt działalności Prezydenta Miasta, jednostek organizacyjnych miasta oraz jednostek pomocniczych. Ponadto ma prawo uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych do pracy Komisji.

Skład Komisji:

 1. Monika Kieliszak
 2. Krzysztof Kowalczyk
 3. Krzysztof Pakulski – Przewodniczący Komisji
 4. Marian Preiss – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 5. Wojciech Seredyński

2) Budżetu, Gospodarki i Rozwoju

Zakres: uchwalanie i wykonywanie budżetu oraz gospodarowanie środkami pozabudżetowymi, ład przestrzenny, inwestycje publiczne, obrót majątkiem miejskim, ochrona środowiska, miejski zasób mieszkaniowy, miejskie obiekty i urządzenia publiczne, składowiska odpadów i obiekty ich unieszkodliwiania, handel i usługi, promocja i rozwój gospodarczy miasta.

Skład Komisji:

 1. Michał Bryła
 2. Krzysztof Kozłowski
 3. Czesław Kwiatkowski – Przewodniczący Komisji
 4. Grzegorz Rybaczuk – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3) Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres: rozpatrywanie skarg na działania Prezydenta Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji składanych przez obywateli.
Skład Komisji:

 1. Monika Garstka – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 2. Damian Gralak
 3. Alicja Koźlik
 4. Mariusz Smuga
 5. Norbert Śliwa – Przewodniczący Komisji

4) Oświaty, Kultury i Sportu

Zakres: wychowanie przedszkolne i utrzymanie przedszkoli, edukacja podstawowa oraz utrzymanie szkół podstawowych, upowszechnianie kultury i utrzymanie obiektów kultury, działalność kulturalna samorządowych instytucji kultury, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki oraz utrzymanie miejskich obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Skład Komisji:

1. Grzegorz Flas – Zastępca Przewodniczącej Komisji
2. Ludmiła Sabadini
3. Joanna Suleja
4. Monika Szotowicz – Przewodnicząca Komisji

5) Społeczna

Zakres: utrzymanie czystości i porządku, żłobki, kluby dziecięce i zadania z zakresu zdrowia publicznego, ochrona zwierząt, pomoc społeczna i utrzymanie ośrodków świadczących pomoc społeczną, porządek publiczny.

Skład Komisji:

 1. Wanda Nowicka – Zastępca Przewodniczącej Komisji
 2. Wioleta Sawicka
 3. Krystyna Smolarek – Przewodnicząca Komisji
 4. Zdzisław Wilk
 5. Wanda Wysocka

Tryb pracy

W ramach wyłonionych struktur (Komisje Rady Miejskiej oraz Kluby Radnych) radni posiadają inicjatywę uchwałodawczą, którą koordynuje Przewodniczący Rady. Zwyczajowo Rada Miejska w Stargardzie odbywa posiedzenia raz w miesiącu oprócz lipca, zgodnie z ramowym planem pracy Rady Miejskiej. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w obecności co najmniej połowy składu Rady. Radni na siedem dni przed odbyciem sesji otrzymują porządek obrad wraz ze wskazaniem miejsca i czasu odbycia posiedzenia Rady. Regulamin pracy Rady Miejskiej określony został w Statucie Miasta Stargardu i jako przepis prawa miejscowego winien być bezwzględnie przestrzegany.

Posiedzenie poszczególnych Komisji Rady Miejskiej odbywają się w tygodniu poprzedzającym sesję Rady Miejskiej.

Działalność organów gminy jest jawna dlatego też każdy obywatel ma prawo do wglądu do dokumentów (protokołów: sesji, komisji), sporządzania notatek lub odpisów, jeśli jawność z mocy przepisów prawa nie została wyłączona.