Stargardzka Rada Sportu

Stargardzka Rada Sportu jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym Prezydenta Miasta Stargard do realizacji zadań określonych w art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (DZ.U. z 2014, poz. 715), a w szczególności:

1. Opiniowanie:

  • strategii rozwoju Miasta w zakresie kultury fizycznej,
  • projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu,
  • projektów uchwał dotyczących warunków i trybu finansowania zadań własnych w zakresie tworzenia warunków-sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta,
  • planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie Miasta, dofinansowanych z budżetu Miasta,
  • wniosków o wsparcie finansowe składanych przez kluby, stowarzyszenia sportowe i inne podmioty działające na terenie Miasta, zgodnie z dokumentami przyjętymi przez Radę Miejską w sprawie określenia warunków i trybu rozwoju sportu w Gminie Miasto Stargard,
  • sprawozdań finansowych przedkładanych przez kluby i stowarzyszenia sportowe zgodnie z dokumentami przyjętymi przez Radę Miejską w sprawie określenia warunków i trybu rozwoju sportu w Gminie Miasto Stargard

2. Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu i rekreacji ruchowej.

3. Inicjowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Miasta.

4. Ustalenie zasad współpracy z towarzystwami kultury fizycznej, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu

5. Diagnozowanie potrzeb z zakresu kultury i sportu w społeczności lokalnej oraz prowadzenie działań w celu ich zaspokojenia.