Zadania Rady Miejskiej

Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym – nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, które tematycznie zamykają się w następujących kategoriach spraw związanych z:

  1. finansami: uchwalanie budżetu, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu, stanowienie o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium, podatki i opłaty lokalne; tworzenie programów gospodarczych oraz strategii rozwojowych;
  2. gospodarowaniem mieniem przekraczającym zakres zwykłego zarządu, tj.: nabywanie, zbywanie, obciążanie nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata; emitowanie obligacji; zaciąganie pożyczek i kredytów; podejmowanie zobowiązań co do inwestycji i remontów; wnoszenie, cofanie, zbywanie udziałów i akcji;
  3. infrastrukturą techniczną: drogi w tym: nadawanie nazw ulicom i placom, wznoszenie pomników, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, komunikacja;
  4. infrastrukturą społeczną: szkolnictwo w tym: zasady udzielania stypendiów, kultura, kultura fizyczna, ochrona zdrowia, opieka społeczna, uchwalanie statutu miasta, wyrażanie zgody na użycie wizerunku herbu miasta;
  5. porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, w tym ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa;
  6. ładem przestrzennym i ekologicznym: planowanie przestrzenne, gminne budownictwo mieszkaniowe, gospodarka terenami, ochrona środowiska;
  7. stanowieniem zasad współdziałania z innymi gminami oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Rada Miejska nadaje wyróżnienia: 

1) Honorowy Obywatel Miasta Stargardu:

  1. Ksiądz Arcybiskup Kazimierz Majdański,
  2. Pan Piotr Mync.

2) Zasłużony dla Miasta Stargardu:

1. Ksiądz Edmund Malich,
2. Pan Zbigniew Petri,
3. Pan Edward Olszewski,
4. Pan Stanisław Preiss,
5. Ksiądz Prałat Henryk Ozga,
6. Pan Kazimierz Nowicki,
7. Pan Marek Jasiński,
8. Pan Władysław Wojtakajtis,
9. Pan Andrzej Korzeb,
10. Pani Maria Lisowska,
11. Pan Sławomir Pajor,
12. Pan Antoni Jasiewicz,
13. Pan Adam Kisio,
14. Pan Ryszard Baloń,
15. Pan Tadeusz Surma,
16. Pan Bohdan Kowalski.