Ochrona środowiska

Działania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

W zakresie ochrony środowiska:

 1. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów z zakresu ochrony środowiska przez podmioty do tego zobowiązane zgodnie z kompetencjami Prezydenta Miasta;
 2. opracowuje programy ochrony środowiska i raporty z ich wykonania;
 3. występuje do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie odpowiednich działań w przypadku naruszenia przez podmioty przepisów z zakresu ochrony środowiska;
 4. prowadzi postępowania administracyjne wynikające z kompetencji Prezydenta Miasta zgodnie z wymogami ustaw: prawo ochrony środowiska; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; o ochronie przyrody; o odpadach; prawo wodne;  o ochronie zwierząt;  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 5. wydaje zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości, ustala opłaty za usuwanie drzew i krzewów, nalicza kary pieniężne za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów oraz za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia i za zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych;
 6. prowadzi rejestrację ujęć wód podziemnych i kontrolę prawidłowości prowadzenia eksploatacji tych ujęć;
 7. realizuje sprawy związane ze zmianą stosunków wodnych na gruntach;
 8. wydaje decyzje nakazujące właścicielom gruntów sprzątnięcie w oznaczonym terminie plonów z terenów zmeliorowanych zaopatrzonych w urządzenia nawadniające;
 9. prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W zakresie ochrony zwierząt:

 1. określa wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,
 2. organizuje ochronę przed bezdomnymi zwierzętami,
 3. organizuje wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki,
 4. przygotowuje zezwolenia na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywną oraz decyzje o odebraniu zwierzęcia osobom je utrzymującym.

W zakresie rolnictwa:

 1. prowadzi sprawy związane z ochroną gruntów rolnych;
 2. prowadzi działania w zakresie ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami;
 3. prowadzi sprawy związane z działalnością rodzinnych ogrodów działkowych;
 4. prowadzi nadzór nad uprawami maku i konopi włóknistych.

W zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta:

Nadzoruje odbiór nieczystości ciekłych, w tym w szczególności:

 1. prowadzi postępowania w zakresie zezwoleń na odbieranie i wywóz nieczystości ciekłych,
 2. sporządza projekty decyzji dotyczące zorganizowania przez miasto opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku nie realizowania tego obowiązku przez właściciela nieruchomości,
 3. opracowuje i aktualizuje wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenia na wywóz nieczystości ciekłych.

W zakresie gospodarki komunalnej:

 1. wykonuje czynności wynikające z uprawnień z tytułu udziałów w miejskich spółkach prawa handlowego (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.),
 2. nadzoruje działalność  Zarządu Usług Komunalnych.