Nieruchomości niezamieszkałe nieobjęte gminnym systemem- obowiązek posiadania umowy na odbiór odpadów

Gmina Miasto Stargard objęła gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wyłącznie nieruchomości zamieszkałe, oraz nieruchomości niezamieszkałe w zabudowie mieszanej wielorodzinnej. W związku z tym, właściciele nieruchomości niezamieszkałych  nie objętych tym systemem nie wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminy, lecz są zobowiązani posiadać umowy na odbiór odpadów komunalnych z jednostką odbierającą odpady komunalne posiadającą wpis do rejestru – na zasadzie wolnego wyboru. Koszty oraz częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zależą od podpisanej umowy z wybranym odbiorcą, jednakże nie może być rzadsza niż określona w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Stargard.

Od 1 stycznia 2021 r. część nieruchomości niezamieszkałych została objęta gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Są to przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący działalność w lokalach w zabudowie wielorodzinnej mieszanej.

Obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi tj. pochodzącymi z części socjalnej firm.:

 1. wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 2. selektywne zbieranie powstałych odpadów na terenie nieruchomości zgodnie z wymaganiami określonymi w § 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Stargard;
 3. pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w tym zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałych przy wyposażaniu nieruchomości w pojemniki, przeznaczony do zbierania odpadów, uwzględnia średnią tygodniową ilość wytwarzanych zmieszanych odpadów, wynoszącą:

 1. w szkołach wszelkiego typu – 3 dm3 na każdego ucznia, studenta i pracownika;
 2. w żłobkach i przedszkolach – 3 dm3 na każde dziecko i pracownika;
 3. lokalach handlowych – 12 dm3 na każdego przedsiębiorcę lub pracownika;
 4. w lokalach gastronomicznych – 20 dmna każde miejsce konsumpcyjne;
 5. w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika o pojemności minimalnej 40 dm;
 6. w ulicznych punktach konsumpcyjnych – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 dm3;
 7. w zakładach rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – 12 dm3 na każdego pracownika;
 8. w szpitalach, hotelach i innych placówkach codziennego pobytu itp. – 20 dm na jedno łóżko;
 9. na targowiskach – 120 dm3 na każdy punkt handlowy;
 10. na terenie zespołu garaży – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 dmna każde 10 garaży;
 11. na terenie ogrodów działkowych – 20 dmna każdą działkę na terenie ogrodów działkowych, w okresie od 1 marca do 31 października i 2 dmpoza tym okresem.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, wyposaża nieruchomość w pojemniki do zbierania odpadów o pojemności odpowiedniej do ilości wytwarzanych odpadów, nie mniejszej jednak niż wynika to ze wskaźników określonych regulaminie.

Odpady zmieszane przekazuje  do odbioru z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz na dwa tygodnie. Natomiast odpady selektywnie zbierane tj. odpady z papieru, tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych i szkła, przekazuje do odbioru z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w miesiącu.

Zarząd Usług Komunalnych prowadzi ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy. Wyznaczeni pracownicy ZUK mogą przeprowadzić kontrolę dotyczącą sposobu gromadzenia odpadów komunalnych na danej nieruchomości oraz poprosić o przedstawienie potwierdzenia uiszczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz umowy z podmiotem odbierającym odpady komunale.

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie

Pierwszej Brygady 35; 73 -110 Stargard

Biura Obsługi Klienta (BOK)

tel. 91 834 18 39 lub 40 (I piętro; pok. 103)

czynne: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

e-mail: zuk@zuk-stargard.pl

https://zuk-stargard.pl/odpady-komunalne/odpady-z-nieruchomosci-niezamieszkalych/nieruchomosci-niezamieszkale-objete-gminnym-systemem/