Selektywna zbiórka odpadów

Odpady opakowaniowe

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali w deklaracji selektywną zbiórkę odpadów „u źródła”, przekazują operatorowi odpady opakowaniowe, w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prowadzenie selektywnej zbiórki uprawnia właścicieli nieruchomości do naliczenia sobie niższej opłaty. Czytaj więcej…

Odpady zielone

Odpady zielone można samodzielnie odzyskiwać, we własnym zakresie, w przeznaczonych do tego celu kompostownikach, zlokalizowanych na nieruchomości, z której te odpady pochodzą, z zachowaniem sztuki ogrodniczej. Kompostowanie jest sposobem na wykorzystanie odpadów organicznych oraz na przygotowanie naturalnego i efektywnego nawozu. W ten sposób można przetwarzać liście, trawę, odchody zwierzęce, resztki z kuchni (oprócz mięsa i owoców cytrusowych), zgniłe owoce, popiół z kominka, a nawet czysty papier. Czytaj więcej…

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe (tj. zużyte opony, meble itp. z wyłączeniem sprzętu eklektycznego i elektronicznego) będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przez operatora systemu – MPGK Sp. z o.o., w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminach indywidualnie wyznaczonych przez operatora, po uprzednim zgłoszeniu odpadów do odbioru, co najmniej jeden raz w miesiącu. Czytaj więcej…

Odpady remontowe

Odpady remontowe pochodzące z gospodarstw domowych, które powstały w wyniku świadczenia usług remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych, powinny być odebrane i zagospodarowane przez firmę wykonującą tą usługę.

Natomiast mieszkańcy wykonujący we własnym zakresie remont mieszkania, mogą dostarczyć do Ekopunktu, w ramach ponoszonej do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady remontowe w limicie 6 m3 w okresie 3 lat (tj. przypadającym na jedną nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej lub jeden lokal mieszkalny w zabudowie wielorodzinnej). Potwierdzenie spełnienia tych warunków następuje poprzez złożenie stosownych oświadczeń. Odpady należy dostarczyć do Ekopunktu we własnym zakresie i na własny koszt. Czytaj więcej…