Opłaty (metoda naliczania opłat, stawki)

Od 1 lipca 2013r. właściciele nieruchomości zamieszkałych nie muszą zawierać umów z przedsiębiorcą odbierającym odpady z jego nieruchomości (jak to miało miejsce przed 1 lipca 2013 r.). Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnia właścicielom objętym systemem odbiór wszystkich zgromadzonych odpadów komunalnych i ich za gospodarowanie. Podstawę naliczenia opłaty będzie stanowiła deklaracja złożona przez właściciela/i nieruchomości.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 01.07.2013 r. do 31.12.2016 r.

Rada Miejska w dniu 18 grudnia 2012r. przyjęła uchwałę Nr XXIV/270/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Województwa  Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 370) zgodnie, z którą na terenie miasta Stargard opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana była w tym okresie od m2 powierzchni lokalu mieszkalnego.

Przez powierzchnię lokalu mieszkalnego dla potrzeb ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności: pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania.

Za powierzchnię lokalu mieszkalnego nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału oraz garaży.

Do obliczenia powierzchni uwzględnia się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

Ograniczenie wysokości opłat

W dniu 26 marca 2013 r. Radni Rady Miejskiej w Stargardzie podjęli trzy uchwały, zmieniające podjęte w dniu 18 grudnia 2012 r. uchwały „śmieciowe”, które wprowadziły ograniczenie powierzchni lokali mieszkalnych przyjmowanej do ustalenia wysokości opłaty tj.:

 • do 150 m2 – w przypadku zabudowy jednorodzinnej,
 • do 100 m2– w przypadku zabudowy wielorodzinnej.

Ponadto wprowadzono ograniczenie powierzchni lokali mieszkalnych w zależności do ilości osób zamieszkujących:

 • do 60 m2 – w przypadku zabudowań jednorodzinnych zamieszkałych przez jedną osobę,
 • do 40 m2 – w przypadku lokali w zabudowie wielorodzinnej, zamieszkałych przez jedną osobę,
 • do 120 m2 – w przypadku zabudowań jednorodzinnych zamieszkałych przez dwie osoby,
 • do 80 m2 – w przypadku lokali w zabudowie wielorodzinnej, zamieszkałych przez dwie osoby.

Stawki opłat

Segregując odpady nie tylko przyczyniasz się do ochrony środowiska ale i oszczędzasz pieniądze. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuciły radom gmin ustalenie niższych stawek w przypadku deklarowanej selektywnej zbiórki odpadów. Dlatego też, wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uzależniona od tego, czy będziemy segregować odpady, czy też nie tj.:

 • w przypadku zadeklarowania w deklaracji chęci segregacji – stawka wynosi 0,50 zł miesięcznie od 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego
 • w przypadku zadeklarowania w deklaracji braku segregacji – stawka wynosi 0,60 zł miesięcznie od 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego.

Opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego oraz ww. stawki.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 01.01.2016r.

Z dniem 1 stycznia 2016r. zmienił się sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 stycznia 2016 r. stargardzianie nie ponoszą już opłat zależnych od powierzchni mieszkania, lecz od gospodarstwa domowego, czyli opłata jest naliczana ryczałtowo dla każdego gospodarstwa domowego.

Stawka opłaty została zróżnicowana w zależności od liczby osób zamieszkujących na nieruchomości – co pozwoliło na zachowanie zalet wcześniejszego rozwiązania. Oprócz tego, stawkę opłaty zróżnicowano w zależności od charakteru zabudowy (stawka opłaty w zabudowie wielorodzinnej jest ok. 30% niższa niż w zabudowie jednorodzinnej), co podyktowane jest różnicą w ponoszonych kosztach przy odbiorze odpadów oraz tym, że w zabudowie jednorodzinnej właściciele nieruchomości wytwarzają więcej niektórych frakcji odpadów np. w okresie letnim – odpadów zielonych, a w okresie zimowym – odpadów z popiołów, które przekazywane są cyklicznie do odbioru. Oprócz tego na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej z większą częstotliwością oraz w większej ilości wytwarzane są odpady remontowe, ponieważ właściciele nieruchomości mają większa powierzchnię nieruchomości w tym obiektów do utrzymania i konserwacji).

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01.01.2016 r.

Rodzaj gospodarstwa Zabudowa wielorodzinna – miesięczna stawka przy selektywnej zbiórce [zł] Zabudowa wielorodzinna – miesięczna stawka przy braku segregacji [zł] Zabudowa jednorodzinna – miesięczna stawka przy selektywnej zbiórce [zł] Zabudowa jednorodzinna – miesięczna stawka przy braku segregacji [zł]
1 2 3 4 5
jednoosobowe 20,00 26,00 30,00 39,00
dwuosobowe 35,00 45,50 50,00 65,00
pozostałe 40,00 52,00 60,00 78,00

Wyższe opłaty w przypadku braku segregacji odpadów

Wsłuchując się w liczne, dotychczasowe uwagi m.in. mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, radnych, zwiększono różnicę pomiędzy opłatami w przypadku odpadów selektywnie zbieranych a opłatą przy braku segregacji. Od 2016 r. różnica ta zwiększy się z dotychczasowych 20% na 30%.

Dzięki temu więcej osób powinno zdecydować się na selektywną zbiórkę.

Nie jest to bez znaczenia, ponieważ gmina – a więc wszyscy mieszkańcy – zobowiązana jest wymogami unijnymi oraz przepisami krajowymi do osiągnięcia z roku na rok coraz wyższych poziomów odzysku, pod rygorem nałożenia na gminę wysokich kar pieniężnych. Gminy zostały zobowiązane do osiągnięcia m.in. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2015 – co najmniej 16%, w 2016 – 18%, 2018 – 20%, ale już w 2020 – 50%. Poziomy te coraz trudniej będzie osiągnąć, w związku z czym podejmowane są przez miasto liczne działania zmierzające do sprostania tym wymogom.

Dlaczego metoda od gospodarstwa domowego?

Szukając metody naliczania opłaty, która spełniłaby wymagania znowelizowanej ustawy, a jednocześnie zachowałaby zalety dotychczas stosowanej metody od powierzchni lokalu mieszkalnego (tj. ograniczenie wysokości opłat, ochronę gospodarstw jedno i dwuosobowych, ograniczenie kosztów administracyjnych) oraz zapewniłaby bilansowanie się systemu, Zarząd Usług Komunalnych – zarządzający systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście, podpierając się doświadczeniem oraz wiedzą na temat ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stopnia segregacji, a także rodzaju zabudowy i wielkości gospodarstw domowych objętych systemem, przeprowadził szereg analiz i kalkulacji zmierzających do znalezienia metody najbardziej optymalnej dla mieszkańców naszego miasta.

Jednocześnie, szukając najkorzystniejszej dla mieszkańców metody naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kierowano się założeniami tj. tym, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma charakteru ekwiwalentności jeżeli chodzi o ilości wytwarzanych odpadów (system naliczania opłat jest „oderwany” od faktycznej ilości wytwarzanych odpadów przez konkretnego mieszkańca) i jest opłatą publicznoprawną charakteryzującą się tymi samymi cechami, co podatek. W związku z tym, system obliczania opłaty publicznoprawnej powinien wiązać się z ponoszeniem przez mieszkańców gminy całości  kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, bez względu na faktyczny udział mieszkańca w powstawaniu tych odpadów, a określona wysokość stawki opłaty jest pochodną kosztów funkcjonowania systemu. Dlatego też, dokonując wyboru metody naliczania opłaty kierowano się tym, aby w jak najbardziej optymalny sposób rozłożyć koszty funkcjonowania systemu na poszczególne grupy gospodarstw domowych, tak aby zapewniły one bilansowanie się systemu oraz jego płynność finansową i jednocześnie nie obciążały nadmiernie budżetów domowych. Kluczem rozłożenia kosztów systemu na poszczególnych mieszkańców są metody zaproponowane przez ustawodawcę, które niezależnie od dokonanego wyboru metody, zawsze będą miały swoich zwolenników i przeciwników. Wyznaczone w ustawie metody naliczania opłat od początku „rewolucji śmieciowej” budziły najwięcej kontrowersji, ponieważ każdy mieszkaniec opowiadając się za daną metodą ocenia ją z perspektywy metody najkorzystniejszej dla siebie.

W ramach prowadzonych analiz badane były wszystkie cztery metody dopuszczone w przepisach ustawy (tj. metoda od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, od powierzchni lokalu mieszkalnego, od gospodarstwa domowego), w różnych kombinacjach dla poszczególnych rodzajów zabudowy.

W wyniku licznych analiz oraz spotkań i dyskusji z radnymi wypracowano najbardziej optymalne rozwiązanie dla Stargardu. Zrezygnowano z rekomendowania przewidzianych w ustawie innych metod naliczania opłat takich jak metoda od osoby, czy metoda od wody.

Metoda od gospodarstwa okazała się tą metodą, która w największym stopniu pozwoli zachować te dotychczasowe efekty, które udało się osiągnąć w Stargardzie.

Powszechność opłat

Przede wszystkim, dzięki tej metodzie opłatami są objęci wszyscy mieszkańcy, a nie – tak jak w przypadku gmin, w których wybrano metodę od osoby, gdzie po wprowadzeniu systemu ubyło od 20 do 30% mieszkańców, a przy tym wpłat dokonywało 70 – 80% tych, którzy złożyli deklaracje. Doprowadziło to do sytuacji, że mieszkańcy, którzy zadeklarowali faktyczną liczbę osób zmuszeni są płacić o ok. 20-30% wyższe opłaty za tych, którzy zadeklarowali zaniżoną wielkość.

Dla porównania, w Stargardzie wszystkie nieruchomości zamieszkałe są objęte opłatą, a wpłaty dokonywane są na poziomie 99%.

Ochrona rodzin wielodzietnych

W przeciwieństwie do opłat od ilości osób oraz od ilości zużytej wody, metoda od gospodarstwa w naturalny sposób chroni rodziny wielodzietne. Nie jest przecież jednoznaczne, że koszt odbioru odpadów od rodziny z czworgiem dzieci będzie sześciokrotnie wyższy od tego kosztu przy jednoosobowym gospodarstwie domowym. Natomiast różnice w należnościach sięgałyby nawet kilkudziesięciu złotych – na niekorzyść rodzin wielodzietnych.

Niższe opłaty dla rodzin jednoosobowych i dwuosobowych

Wprowadzając zróżnicowanie stawek dla gospodarstw jedno i dwuosobowych – utrzymano ochronę tych gospodarstw przed nadmierną wysokością ponoszonych przez nich opłat.

Osoby samotne powinny być szczególnie chronione, ponieważ w większości przypadków są to osoby starsze, zostają same niezależnie od swojej woli, a koszty utrzymania mieszkania w niewielkim stopniu maleją.

Ograniczanie częstotliwości składania deklaracji

Przy tym wszystkim ograniczono konieczność częstego – tak jak ma się to przy metodzie od wody– składania deklaracji. Generalnie przyjmuje się, że jedno mieszkanie to jedno gospodarstwo domowe, w związku z czym raz złożona deklaracja będzie obowiązywała przez wszystkie kolejne lata, bez konieczności kolejnych wizyt w Zarządzie Usług Komunalnych.

Niższe koszty administracyjne

Metoda naliczania opłat od gospodarstwa domowego – podobnie jak metoda od powierzchni lokalu mieszkalnego – gwarantuje największą stabilność uchwalonych stawek ze względu na niewielkie zmiany ilości gospodarstw zakładanych obecnie do naliczenia opłat. Poza tym uproszczony sposób naliczania i weryfikacji opłat pozwoli na utrzymanie dotychczasowych, niższych niż przy wodzie czy przy osobach – kosztów administracyjnych systemu, zarówno kosztów gminy zarządzającej systemem oraz przyjmującej deklaracje jak i zarządców, którzy te deklaracje muszą przygotowywać i rozliczać na mieszkańców.

Dlaczego nie metoda od ilości zużytej wody na nieruchomości?

Metoda naliczania opłat od ilości zużytej wody na pozór spełnia główne oczekiwania mieszkańców, ponieważ ilość zużywanej na nieruchomości wody jest odzwierciedleniem ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Metoda ta jest najbardziej zbliżona do metody naliczania opłaty od osoby, przy czym – w przeciwieństwie do metody „od liczby mieszkańców” – jest całkowicie weryfikowalna.

Pomimo tych zalet, przyjęcie tej metody spowodowałoby:

 • „przerzucenie” kosztów funkcjonowania systemu z  gospodarstw jedno i dwuosobowych, które płaciłyby (w stosunku do dotychczasowych) znacznie zaniżone opłaty, na  gospodarstwa wieloosobowe (obciążając głównie rodziny wielodzietne),
 • wzrost kosztów administracyjnych systemu oraz dodatkowo zarządców nieruchomości (koszty eksploatacyjne, czynsze) ze względu na skomplikowany charakter naliczania opłaty (poprzez szczegółowe rozliczanie zużytej wody na poszczególne lokale wraz z doliczaniem do opłaty ilości wody zużytej w części wspólnej, uchybów z wodomierza głównego itp. i dołączanie do każdej deklaracji dowodów potwierdzających zużycie wody na nieruchomości) oraz jej weryfikacji,
 • uciążliwości dla właścicieli nieruchomości spowodowane koniecznością składania deklaracji w przypadku zaistnienia zmiany danych będących podstawą do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami tj. po każdym rozliczeniu wody przez dostawcę wody, co najmniej raz w roku,
 • niezadowolenie mieszkańców ze względu na:
 • brak możliwości rozliczenia wody według faktycznego zużycia (do wyliczenia opłaty przyjmuje się ilość z okresu poprzedzającego tj. 12 m-cy – nie ma możliwości zwrotu za „zaoszczędzoną” wodę),
 • konieczność naliczania opłaty za całą ilość wody zużytej na nieruchomości tj. w przypadku domków jednorodzinnych również za wodę do podlewania ogrodów, a w przypadku zabudowań wielorodzinnych do opłaty na dany lokal trzeba by doliczyć ilości wody zużytej w części wspólnej, uchybów z wodomierza głównego oraz przypadków awarii sieci itp.,
 • naliczanie opłaty od ilości zużytej wody mogłoby powodować chęć oszczędzania wody przez mieszkańców, co w efekcie spowodowałoby, że w kolejnym latach należałoby ponownie wrócić do rozmów o zmianie metody lub zwiększyć stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami; jednocześnie istniałoby duże prawdopodobieństwo podniesienia stawki opłaty za wodę i odprowadzane ścieki.

W związku z wprowadzonymi zmianami, mieszkańcy byli zobowiązani złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2016 r. i tym samym ze zmianą danych będących podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, właściciele nieruchomości byli zobowiązani do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały określającej wzór deklaracji.

W zabudowie jednorodzinnej deklaracje składają właściciele tych nieruchomości indywidualnie, natomiast w zabudowie wielorodzinnej – wspólnoty (a w ich imieniu zarządcy nieruchomości) i spółdzielnie mieszkaniowe.

Wszelkie wnioski, interwencje i skargi dotyczące funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należy kierować do Zarządzającego systemem tj. do:

Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie
ul. Pierwszej Brygady 35 ; 73 -110 Stargard

Biura Obsługi Klienta (BOK)
tel. 91 834 18 39 lub 40
(I piętro; pok. 103)
​czynne: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

e-mail: zuk@zuk-stargard.pl

SPOSÓB, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TRYB WNOSZENIA OPŁAT

 1. Podstawą do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożona deklaracja. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Dyrektor Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskiem określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
 2. Obowiązek uiszczania opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
 3. Na terenie Gminy Miasta Stargard Szczeciński ustala się obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z dołu za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
 4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania, raz na miesiąc. Opłata za gospodarowanie odpadami płatna jest w następujących terminach:
 • do 15 stycznia za grudzień;
 • do 15 lutego za styczeń;
 • do 15 marca za luty;
 • do 15 kwietnia za marzec;
 • do 15 maja za kwiecień;
 • do 15 czerwca za maj;
 • do 15 lipca za czerwiec;
 • do 15 sierpnia za lipiec;
 • do 15 września za sierpień;
 • do 15 października za wrzesień;
 • do 15 listopada za październik;
 • do 15 grudnia za listopad.5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany przez Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie lub w kasie Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie

CO W ZAMIAN ZA OPŁATĘ?

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady powstałe na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy tj.:

 1. odpady komunalne zmieszane – w każdej ilości;
 2. odpady zebrane w sposób selektywny, określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Stargard tj.:
 • odpady selektywnie gromadzone z papieru i tektury – w każdej ilości,
 • odpady selektywnie gromadzone szklane – w każdej ilości,
 • odpady selektywnie gromadzone z tworzyw sztucznych, metalowe, wielomateriałowe – w każdej ilości,
 • odpady ulegające biodegradacji, a w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone – w każdej ilości,
 • odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – na podstawie oświadczeń określonych, w ilości 6 m3 w okresie 3 lat,
 • odpady niebezpieczne, a w tym: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp. – w każdej ilości,
 • opony – w każdej ilości.

DLACZEGO ZOSTAŁA ZMIENIONA METODA NALICZANIA OPŁATY

Konieczność wprowadzenia zmian w gminnym systemie gospodarowania odpadami wymusiła ostatnia, rządowa nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wszystkie gminy w Polsce zobligowane zostały do podjęcia nowych uchwał, regulujących kwestie gospodarowania odpadami w ciągu 18 miesięcy, tj. do 01.08.2016 r.

Dotychczas w Stargardzie opłatę wyliczano w zależności od powierzchni mieszkania. Jednakże nowelizacja ustawy wprowadziła niekorzystną zmianę art. 6k ust. 4 ustawy, która odebrała nam możliwość ograniczania wysokości opłat w przypadku dużych powierzchni. Jedyną możliwością ograniczenia opłaty byłoby zastosowanie stawki degresywnej dla poszczególnych przedziałów powierzchni mieszkalnych, ale to rozwiązanie spowodowałoby nadmierny wzrost opłat w przypadku mieszkań o małych powierzchniach, co spotkałoby się z niezadowoleniem mieszkańców i ich sprzeciwem. W związku z tym, że nie moglibyśmy również zapewnić odpowiedniej ochrony osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwa domowe, jak również rodzinom wielodzietnym i wielopokoleniowym, zrezygnowano z rekomendowania tej metody naliczania opłaty.