Nieruchomości niezamieszkałe objęte gminnym systemem

W dniu 29 września 2020 r. na sesji Rady Miejskiej podjęte zostały uchwały wprowadzające dość istotne z punktu widzenia szczelności gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zmiany. Najistotniejszą jest objęcie od 1 stycznia 2021 r. gminnym systemem lokali handlowo usługowych znajdujących się w zabudowie wielorodzinnej mieszanej.

Objęcie gminnym systemem nieruchomości mieszanych (tj. stanowiących w części nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – tzw. lokale użytkowe) pozwoli na:

 • rozwiązanie problemów lokalizacyjnych zgłaszanych przez zarządców nieruchomości, związanych z brakiem możliwości wyodrębnienia osobnych miejsc na pojemniki dla przedsiębiorców;
 • umożliwienie przedsiębiorcom segregacji odpadów i ich odbiór bezpośrednio z nieruchomości;
 • odbiór odpadów jednym transportem i z jednego pojemnika wspólnego dla mieszkańców jak i właścicieli lokali użytkowych, co rozwiąże wiele problemów np.:
  a) często podnoszonego braku miejsca na dodatkowe pojemniki do segregacji odpadów,
  b) właściciele nieruchomości mieszanych nie będą musieli ponosić dodatkowych kosztów na utwardzenie dodatkowych miejsc pod pojemniki, czy rozbudowanie altan,
  c) przedsiębiorcy nie zostaną obciążeni dodatkowym kosztem zakupu nowych pojemników do segregacji,
  d) wyeliminowane zostaną przypadki podrzucania przez nieuczciwe osoby odpadów do pojemników.

 

Stawki opłat za pojemnik dla przedsiębiorców i wysokości opłat:

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wyniosą:
1) za pojemnik 60 dm3 – 3,70 zł;
2) za pojemnik 80 dm3 – 4,93 zł;
3) za pojemnik 120 dm3 – 7,40 zł;
4) za pojemnik 240 dm3 – 14,80 zł;
5) za pojemnik 360 dm3 – 22,20 zł;
6) za pojemnik 770 dm3 – 47,48 zł;
7) za pojemnik 1100 dm3 – 67,83 zł;
8) za pojemnik 2000 dm3 – 123,33 zł:
9) za pojemnik 2500 dm3 – 154,17 zł.

Podczas wyliczenia wysokości opłat dla tych nieruchomości niezbędne jest uwzględnienie częstotliwości odbioru odpadów oraz wskaźników średniej tygodniowej  ilości odpadów  komunalnych  wytwarzanych na nieruchomościach – co zostało określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Stargard.
Tym samym, dla przykładu, w lokalach handlowych, zakładach rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych, oraz w odniesieniu do biur oraz w ulicznych punktach konsumpcyjnych będzie to na każde 4 osoby wykonujące w nich pracę:
–  80 dm3 dla odpadów zmieszanych i odpadów w postaci papieru oraz odpadów tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych,
– 60 dmdla odpadów szkła i odpadów ulegających biodegradacji,

W przypadku natomiast gdy praca wykonywana jest przez nie więcej niż  2 osoby:
–  60 dm3 dla odpadów zmieszanych i odpadów w postaci papieru oraz odpadów tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych,
– 40 dmdla odpadów szkła i odpadów ulegających biodegradacji,

UWAGA!
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zabudowie typowo niezamieszkałej, lub w zabudowie jednorodzinnej pozostaną na dotychczasowych zasadach, a więc będą zobowiązani posiadać umowę na odbiór odpadów (zmieszanych i zebranych selektywnie) zawartą z dowolnie wybranym przedsiębiorcą posiadającym wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie

Pierwszej Brygady 35; 73 -110 Stargard

Biura Obsługi Klienta (BOK)

tel. 91 834 18 39 lub 40 (I piętro; pok. 103)

czynne: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

e-mail: zuk@zuk-stargard.pl

https://zuk-stargard.pl/odpady-komunalne/odpady-z-nieruchomosci-niezamieszkalych/nieruchomosci-niezamieszkale-objete-gminnym-systemem/