Zachodniopomorski Program Antysmogowy – termomodernizacja budynków jednorodzinnych wraz z likwidacją pieców na paliwo stałe

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego”  jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanie projektu  nr RPZP.02.15.00-32-A035/19-00 z dnia 26.07.2021 r.

Zakres sprawy

Wsparcie finansowe zadania: termomodernizacja budynków jednorodzinnych wraz z likwidacją pieców na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Stargard

Dla kogo

Osoba fizyczna legitymująca się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Wymagane dokumenty

 1. wypełnione zgłoszenie (w załączniku),
 2. informacja z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej o możliwości podłączenia do sieci,
 3. informacja z Zakładu Gazowniczego o możliwości podłączenia do sieci (w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej),
 4. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością,
 5. zgoda właściciela budynku mieszkalnego (jeśli dotyczy),
 6. dokumentacja fotograficzna przed dokonaniem instalacji.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17

Opłata

Brak opłat

Termin

Nabór zakończony

Tryb odwoławczy

Informacja o nie przyznaniu grantu nie stanowi decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego -nie służy od niej odwołanie.

Podstawa prawna

Projekt opiera się na Regulaminie konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. Numer umowy: RPZP.02.15.00-32-A035/19-00.

Inne informacje uzupełniające

 1. Inwestycja nie może być rozpoczęta przed dokonaniem zgłoszenia do programu i przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu.
 2. Inwestycja dotyczy termomodernizacji pełnej lub częściowej i każdorazowo likwidacji pieców /kotłów opalanych paliwami stałymi (kocioł lub piec).
 3. Efektywność energetyczna budynku – określona na podstawie audyty energetycznego (audyt wykonany na zlecenie inwestora lub w przypadku braku przez Gminę Miasto Stargard) musi być wyższa niż: EPH+W 150 kWh/m2 na rok .
 4. Ostateczna ocena przyjęcia zgłoszenia następuje na podstawie wykonanego audytu energetycznego (opracowanego na koszt gminy lub dołączony do wniosku przez wnioskodawcę).
 5. Zmiana dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym ma być analizowana wg hierarchii rozpatrywania następujących opcji:
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej (informacja z PEC o braku / możliwości podłączenia),
 • ogrzewanie gazowe (informacja z Zakładu Gazowniczego o braku / możliwości podłączenia),
 • inne rodzaje źródeł energii, w tym:
  – ogrzewanie oparte o odnawialne źródła energii;
  – ogrzewanie oparte o spalanie gazu ciekłego (z butli);
  – ogrzewanie elektryczne;
  – ogrzewanie olejowe;
  – ogrzewanie oparte na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

W przypadku, gdy rozpatrywana opcja jest niemożliwa (np.: brak istniejącej sieci ciepłowniczej, gazowej lub podłączenie do sieci nie jest technicznie lub ekonomicznie uzasadnione), można rozpatrywać koleją opcje z listy.

 1. Rodzaj termomodernizacji wynika z audytu energetycznego i może być:
 • częściowa termomodernizacja – izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła;
 • pełna termomodernizacja – izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej stropu w tym dachu wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła.
 1. Nieruchomość ma być zlokalizowana na terenie miasta Stargard.
 2. Wnioskodawcą może być tylko osoba fizyczna.
 3. W budynku wskazanym do wymiany źródła ciepła nie może być prowadzona działalność gospodarcza.

Osoba do kontaktu

Inspektor ds. ochrony powietrza i dotacji tel. 91 578 38 44

Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel. 91 578 40 15

Załączniki

Regulamin

Rozliczenie